Kjøp - Finansielle tjenester

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
8179 Annen finanskostnad
Debet

Generelt

Det foreligger ingen presis beskrivelse av begrepet finansielle tjenester, men det er en rekke regelsett som regulerer ulike typer finansielle tjenester. Loven nevner følgende tjenester, men denne listen er ikke uttømmende (se mval. § 3-6) :

  • forsikringstjenester
  • finansieringstjenester (ikke leasing)
  • betalingsoppdrag
  • betalingsmidler
  • finansielle instrumenter og lignende
  • forvaltning av verdipapirfond
  • forvaltning av investeringsselskap

Det er ikke selskapet som tilbyr tjenesten eller at tjenesten utføres i finansbransjen som avgjør om man har med en finansiell tjeneste å gjøre eller ei, men hva innholdet i tjenesten faktisk er. Den avgiftsmessige konsekvensen må dermed vurderes isolert for hver enkelt virksomhet. Et eksempel kan være når en varehandelsbedrift inngår avtale med en virksomhet innenfor finansnæringen om å tilby finansiering til varehandelsbedriftens kunder. I en slik situasjon oppstår det spørsmål om hvorvidt avtalen mellom varehandelsbedriften og virksomheten innenfor finansnæringen er en finansiell tjeneste. For ytterligere informasjon, se MVA-håndboken.

Avgrensning mot avgiftspliktige tjenester

Unntaket for finansielle tjenester må avgrenses mot tjenester som er avgiftspliktige f.eks økonomiske og administrative tjenester. I tilfeller hvor det ytes flere tjenester både avgiftspliktige tjenester samt unntatte finansielle tjenester foreligger veiledende indikasjoner for å kunne anse tjenesten under ett som en finansiell tjeneste:

  • Hovedelementet i den totale tjenesteytelsen må være en finansiell tjeneste
  • Tjenesten må være særskilt priset for å komme inn under definisjonen for finansielle tjenester

Merverdiavgift

Omsetning og formidling/megling av finansielle tjenester er unntatt fra mva-loven, se mval. § 3-6. Selskap som utelukkende omsetter eller formidler finansielle tjenester har da ikke rett til fradrag for inngående mva på anskaffelser til bruk i forbindelse med omsetning og formidling av finansielle tjenester, se mval. § 8-1. Fradragsretten er begrenset til den delen av anskaffelsen som er til antatt bruk i den registrerte virksomheten.

Unntak

Omsetning og formidling av finansielle tjenester må avgrenses mot om det foreligger andre tjenester av administrativ, økonomisk og juridisk art. Slik tjenester er avgiftspliktige. Virksomheter som omsetter både avgiftspliktige tjenester og unntatte tjenester kan ha rett til forholdsmessig fradrag av mva, se mval. § 8-2.

Postale tjenester

Det er rett til fradrag i mva på anskaffelser man bruker under utførelse av postale tjenester, se mval. § 8-1.

Stikkord: aksjemegling, banktjenester, betalingsformidlingstjeneste, betalingsmidler, finansielle instrumenter, finansieringstjeneste, fondsmegling, forvaltningstjenester, kapitalforvaltningstjeneste, kredittvirksomhet, låneformidling, meglerhonorar, prosjektfinansiering, kommandittselskap, fjernsyn, honnorar, erverv

Salg - Forsikringstjenester

Garantiforsikring ved varesalg

Salg - Finansieringstjenester

Salg - Betalingsoppdrag

Salg - Gyldige betalingsmidler

Salg - Finansielle instrumenter og lignende

Salg - Verdipapirfond

Salg - Investeringsselskap

Salg - Eksempler på finansielle tjeneste