Kjøp - Finansielle tjenester

Salg - Forsikringstjenester

Garantiforsikring ved varesalg

Salg - Finansieringstjenester

Salg - Betalingsoppdrag

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Generelt

Betalingsoppdrag er oppdrag om uttak eller overføring av pengesedler og mynter, innskudd og kreditt på konto, som disponeres ved bruk av for eksempel betalingskort, giroblankett eller sjekk. Betalingsoppdrag er nevnt i Finansavtaleloven § 12 a og b.

Aktører i betalingsformidlingen kan deles i to hovedgrupper:

  1. Institusjoner som tar hånd om betalingsmidler f.eks Norges bank, forretnings- og sparebanker, postbanken og ulike kortselskaper som håndterer pengestrømmen
  2. Avregningssentraler, datasentraler og tjenesteytere som tilbyr kommunikasjon og innsamling av transaksjoner.

Det er ikke selskapet som tilbyr tjenesten eller at tjenesten utføres i finansbransjen som avgjør om man har med en finansiell tjeneste å gjøre eller ei, men hva innholdet i tjenesten faktisk er. Den avgiftsmessige konsekvensen må dermed vurderes isolert for hver enkelt virksomhet. For ytterligere informasjon, se SKD 120707 og MVA-håndboken om utføring av betalingsoppdrag.

Avgrensning mot avgiftspliktige tjenester

Unntaket for betalingsoppdrag må avgrenses mot tjenester som er avgiftspliktige f.eks administrative og tekniske tjenester. I tilfeller hvor det ytes flere tjenester både avgiftspliktige tjenester samt unntatte finansielle tjenester foreligger veiledende indikasjoner for å kunne anse tjenesten under ett som en finansiell tjeneste:

  • Hovedelementet i den totale tjenesteytelsen må være en finansiell tjeneste
  • Tjenesten må være særskilt priset for å komme inn under definisjonen for finansielle tjenester

En underleverandør som leverer en avgiftspliktig vare eller tjeneste til den som utfører et betalingsoppdrag må avgiftsbelegge denne omsetningen, selv om varen eller tjenesten er vesentlig og nødvendig for gjennomføring av betalingsoppdraget.

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av utføring av betalingsoppdrag er unntatt fra mva-loven, se mval. § 3-6 (c).
Eksempler på tjenester som omfattes av unntaket (listen er ikke uttømmende):

  • uttak eller overføring av pengesedler og mynter
  • uttak eller overføring av innskudd og kreditt på konto som disponeres av betalingskort
  • uttak eller overføring av giroblankett og sjekk eller lignende hjelpemiddel
  • fremskaffelse av dokumentasjon på transaksjonene etter forespørsel fra kunde

Unntak

Dersom en avgiftspliktig tjeneste inngår som hovedtjenesten ved betalingsoppdrag vil totaltjenesten falle utenfor unntaket i mval. § 3-6 (c) og må avgiftsberegnes i tråd med mval. § 3-1. I tilfellet for betalingsoppdrag kan en selvstendig tjeneste ved oppkobling, drift og service av betalingsterminalen ikke være omfattet av unntaket for mva. Det samme gjelder for lønnsservice som er en pliktig banktjeneste.

Stikkord: banktjenester, bestilling av valuta, innskudd av kontanter, kontantinnskudd, kontantuttak, uttak av kontanter, valutakjøp, erverv, omsetning

Salg - Gyldige betalingsmidler

Salg - Finansielle instrumenter og lignende

Salg - Verdipapirfond

Salg - Investeringsselskap

Salg - Eksempler på finansielle tjeneste