PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Finansielle instrumenter og lignende

  Finansielle tjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Generelt

  Finansielle instrumenter er definert i vphl. § 2-2 (2). Det er ikke selskapet som tilbyr tjenesten eller at tjenesten utføres i finansbransjen som avgjør om man har med en finansiell tjeneste å gjøre eller ei, men hva innholdet i tjenesten faktisk er. Den avgiftsmessige konsekvensen må dermed vurderes isolert for hver enkelt virksomhet.

  Avgrensning mot avgiftspliktige tjenester

  Unntaket for omsetning og formidling av finansielle tjenester må avgrenses mot tjenester som er avgiftspliktige f.eks økonomiske og administrative tjenester. I tilfeller hvor det ytes flere tjenester både avgiftspliktige tjenester samt unntatte finansielle tjenester foreligger veiledende indikasjoner for å kunne anse tjenesten under ett som en finansiell tjeneste:

  • Hovedelementet i den totale tjenesteytelsen må være en finansiell tjeneste
  • Tjenesten må være særskilt priset for å komme inn under definisjonen for finansielle tjenester

  Merverdiavgift

  Omsetning, formidling og megling av finansielle instrumenter og lignende ved førstehånds og senere omsetning er unntatt fra mva-loven, se mval. § 3-6 (e). Skattedirektoratet presiserer at det er tjenester i tilknytningen til selve omsetningen av de finansielle instrumentene som er unntatt fra mva-plikten.
  Eksempler på tjenester som omfattes av unntaket ifølge MVA-håndboken (listen er ikke uttømmende):

  • Omsetning av selskapsandeler i ansvarlig selskap med fullt eller delt ansvar
  • Omsetning av selskapsandeler i kommandittselskaper
  • Omsetning/formidling/megling av finansielle instrumenter etter vphl. § 2-2

  Meglerhonorar og kurtasje ved aksjemegling

  Meglingshonorar inngår som gevinstoppgjør ved salg eller kostpris ved kjøp.

  Kurtasje ved aksjemegling legges til kostpris for aksjekjøpet og inngår i den ordinære gevinst- / tapsberegning.

  Unntak

  Tjenester i tilknytning til forvaltning av finansielle instrumenter omfattes ikke av mval. § 3-6 (e). Eksempler på slike tjenester er ifølge MVA-håndboken :

  • Beregning og utbetaling av utbytte på aksjer
  • Administrasjon av renteutbetalinger og obligasjon/sertifikatlån
  • Depot- og kontorførertjenester

  Dersom en avgiftspliktig tjeneste inngår som hovedtjenesten ved formidling/omsetning/megling av finansielle instrumenter vil totaltjenesten falle utenfor unntaket i mval. § 3-6 (e) og må avgiftsberegnes i tråd med mval. § 3-1.
  Eksempler på tjenester som er avgiftspliktig:

  • Rådgivning ikke i direkte forbindelse med en unntatt tjeneste
  • Corporate finance tjenester
  • Omsetning av kursoversikter og statistikk mot vederlag, se FIN 150601 pkt. 5.3

  Klimakvoter

  Omsetning av klimakvoter er ikke et finansielt instrument og faller uten for mval. § 3-6 (e).

  Stikkord:

  • aksjer,
  • derivater,
  • markedsstatistikk,
  • markedsundersøkelse,
  • obligasjoner,
  • salg finansiell statistikk,
  • salg statistikk,
  • selskapsandeler,
  • verdipapir,
  • verdipapirfondsandeler,
  • kommandittselskap,
  • omsetning,
  • foretak,
  Salg - Finansielle instrumenter og lignende
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan