Kjøp - Finansielle tjenester

Salg - Forsikringstjenester

Garantiforsikring ved varesalg

Salg - Finansieringstjenester

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av finansieringstjenester, men ikke finansiell leasing, er unntatt fra mva-loven, se mval. § 3-6 bokstav b. Finansieringstjenesten omfatter ytelse og formidling av kreditt og sikkerhetsstillelse i den forbindelse. Unntaket gjelder selve finansieringstjenesten, men andre tilknyttede tjenester banken selv yter overfor lånetakeren vil kunne omfattes av unntaket.

Renter, gebyrer og provisjoner som har sammenheng med inn- og utlånsvirksomhet er omfattet av unntaket. Det samme gjelder tjenester ytt i forbindelse med disponeringen av kundens midler, eksempelvis avtaler om faste betalingsoppdrag/overføringer.

Eksempler på finansieringstjenester fra MVA-håndboken er (listen er ikke uttømmende):

  • Ytelse eller formidling av kreditt
  • Ytelsen av lån og lånegivers forvaltning av egne inn- og utlån
  • Låneformidling
  • Lånedelen av en faktoringavtale
  • Clearing
  • Investeringstjenester ved kjøp av fotballspillere (UTV 2012/491)

Se MVA-håndboken for mer informasjon.

Unntak

Dersom en avgiftspliktig tjeneste f.eks økonomisk eller juridisk tjeneste inngår som hovedtjeneste ved omsetning eller formidling av en unntatt finansieringstjeneste vil tjenesten falle utenfor unntaket i mval. § 3-6 bokstav b og må avgiftsberegnes i tråd med mval. § 3-1.
Eksempler på tjenester som vil være avgiftspliktige fra MVA-håndboken :

  • Forvaltning som utføres av et annet selskap enn lånegiver
  • Salg av kredittopplysninger
  • Inkassooppdrag utført av bank- og finansieringsforetak for kunders regning

Se MVA-håndboken om finansieringstjenester og underordnede tjenester for mer informasjon.

Dersom det ytes en sammensatt tjeneste er det viktig for avgiftsbehandlingen å vurdere hva som utgjør hovedytelsen eller den dominerende delen av totaltjenesten. I en sammensatt tjeneste hvor den dominerende delen er en finansieringstjeneste så vil hele tjenesten være unntatt fra mva. Se MVA-håndboken i avsnittene her om sammensatt tjeneste

Stikkord: banktjenester, omsetning

Salg - Betalingsoppdrag

Salg - Gyldige betalingsmidler

Salg - Finansielle instrumenter og lignende

Salg - Verdipapirfond

Salg - Investeringsselskap

Salg - Eksempler på finansielle tjeneste