PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Forsikringstjenester

  Finansielle tjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Det foreligger ingen lovfestet definisjon av begrepene forsikring og forsikringsvirksomhet, men forsikring kan sies å innebære overføring av risiko mot vederlag. Altså når et selskap forplikter seg mot betaling til å yte et annet selskap/privatperson avtalte ytelser i situasjoner hvor forsikringstilfellet inntrer.

  Det er ikke selskapet som tilbyr tjenesten eller at tjenesten utføres i finansbransjen som avgjør om man har med en forsikringstjeneste å gjøre eller ei, men hva innholdet i tjenesten faktisk er. Den avgiftsmessige konsekvensen må dermed vurderes isolert for hver enkelt virksomhet.

  Merverdiavgift

  Omsetning og formidling av forsikringstjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven, se mval. § 3-6 (1) bokstav a. Formidling er tjenester en mellommann yter i den hensikt å bringe forsikringsgiver i kontakt med en mulig forsikringstaker.

  Utbetaling av forsikringsbeløp i forbindelse med forsikringsoppgjør/skadeoppgjør utgjør ingen omsetning og er derfor ikke avgiftspliktig.

  Unntak

  Dersom en avgiftspliktig tjeneste inngår som hovedtjenesten ved omsetning eller formidling av en unntatt forsikringstjeneste vil tjenesten falle utenfor unntaket i mval. § 3-6 (1) bokstav a og må avgiftsberegnes i tråd med mval. § 3-1.
  Eksempler på tjenester som vil være avgiftspliktige:

  • tekniske undersøkelser og skadeberegninger
  • besiktigelseshonorar
  • verdi- og skadetakster
  • markedsføring utført av en underleverandør som ikke i egen person inngår eller formidler forsikringsavtaler

  Dersom det ytes en sammensatt tjeneste er det viktig for avgiftsbehandlingen å vurdere hva som utgjør hovedytelsen eller det dominerende delen av totaltjenesten. I en sammensatt tjeneste hvor den dominerende delen er en forsikringstjeneste, så vil hele tjenesten være unntatt fra merverdiavgift, se mer i MVA-håndboken.

  Stikkord:

  • avbruddserstatning,
  • brannforsikring,
  • brannforsikringspremie,
  • brannskadeerstatning,
  • erstatning,
  • forsikring,
  • innbruddsforsikring,
  • krigsforsikring,
  • lagerforsikring,
  • sjøforsikring,
  • skadeerstatning,
  • skadeforsikring,
  • skadeoppgjør,
  • vannskadeforsikring,
  • erstattning,
  • omsetning,
  Salg - Forsikringstjenester
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan