Kjøp - Finansielle tjenester

Salg - Forsikringstjenester

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Det foreligger ingen lovfestet definisjon av begrepene forsikring og forsikringsvirksomhet, men forsikring kan sies å innebære overføring av risiko mot vederlag. Altså når et selskap forplikter seg mot betaling til å yte et annet selskap/privatperson avtalte ytelser i situasjoner hvor forsikringstilfellet inntrer.

Det er ikke selskapet som tilbyr tjenesten eller at tjenesten utføres i finansbransjen som avgjør om man har med en forsikringstjeneste å gjøre eller ei, men hva innholdet i tjenesten faktisk er. Den avgiftsmessige konsekvensen må dermed vurderes isolert for hver enkelt virksomhet.

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av forsikringstjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven, se mval. § 3-6 (1) bokstav a. Formidling er tjenester en mellommann yter i den hensikt å bringe forsikringsgiver i kontakt med en mulig forsikringstaker.

Utbetaling av forsikringsbeløp i forbindelse med forsikringsoppgjør/skadeoppgjør utgjør ingen omsetning og er derfor ikke avgiftspliktig.

Unntak

Dersom en avgiftspliktig tjeneste inngår som hovedtjenesten ved omsetning eller formidling av en unntatt forsikringstjeneste vil tjenesten falle utenfor unntaket i mval. § 3-6 (1) bokstav a og må avgiftsberegnes i tråd med mval. § 3-1.
Eksempler på tjenester som vil være avgiftspliktige:

  • tekniske undersøkelser og skadeberegninger
  • besiktigelseshonorar
  • verdi- og skadetakster
  • markedsføring utført av en underleverandør som ikke i egen person inngår eller formidler forsikringsavtaler

Dersom det ytes en sammensatt tjeneste er det viktig for avgiftsbehandlingen å vurdere hva som utgjør hovedytelsen eller det dominerende delen av totaltjenesten. I en sammensatt tjeneste hvor den dominerende delen er en forsikringstjeneste, så vil hele tjenesten være unntatt fra merverdiavgift, se mer i MVA-håndboken.

Stikkord: avbruddserstatning, brannforsikring, brannforsikringspremie, brannskadeerstatning, erstatning, forsikring, innbruddsforsikring, krigsforsikring, lagerforsikring, sjøforsikring, skadeerstatning, skadeforsikring, skadeoppgjør, vannskadeforsikring, erstattning, omsetning

Garantiforsikring ved varesalg

Salg - Finansieringstjenester

Salg - Betalingsoppdrag

Salg - Gyldige betalingsmidler

Salg - Finansielle instrumenter og lignende

Salg - Verdipapirfond

Salg - Investeringsselskap

Salg - Eksempler på finansielle tjeneste