Kjøp - Finansielle tjenester

Salg - Forsikringstjenester

Garantiforsikring ved varesalg

Salg - Finansieringstjenester

Salg - Betalingsoppdrag

Salg - Gyldige betalingsmidler

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Generelt

Betalingsmidler er pengesedler, mynter, innskudd og kreditt på konto i en finansinstitusjon som kan disponeres ved bruk av betalingsinstrumenter f.eks sjekk, giroblankett og betalingskort. Dette er i tråd med Finansavtaleloven § 12 d. Det er ikke selskapet som tilbyr tjenesten eller at tjenesten utføres i finansbransjen som avgjør om man har med en finansiell tjeneste å gjøre eller ei, men hva innholdet i tjenesten faktisk er. For ytterligere informasjon, se MVA-håndboken.

Avgrensning mot avgiftspliktige tjenester

Unntaket for omsetning og formidling av gyldige betalingsmidler må avgrenses mot tjenester som er avgiftspliktige f.eks administrative- og produksjonstjenester. I tilfeller hvor det ytes flere tjenester både avgiftspliktige tjenester samt unntatte finansielle tjenester foreligger veiledende indikasjoner for å kunne anse tjenesten under ett som en finansiell tjeneste:

  • Hovedelementet i den totale tjenesteytelsen må være en finansiell tjeneste
  • Tjenesten må være særskilt priset for å komme inn under definisjonen for finansielle tjenester

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av gyldige betalingsmidler er unntatt fra mva-loven, se mval. § 3-6 (d).
Eksempler på tjenester som omfattes av unntaket (listen er ikke uttømmende):

  • Mynt- og seddelsirkulasjon
  • Salg av ruller med skillemynt
  • Destruksjon av sedler og mynter
  • Verdioppbevaring av sedler og mynter
  • Veksling av bitcoin

Angående veksling av bitcoin

Skattedirektoratet uttalte i en prinsipputtalelse 11. november 2013 at unntaket for betalingsmidler ikke kommer til anvendelse for omsetning av bitcoins ("virtuell valuta"), se UTV 2013/1739, og at slik omsetning skulle regnes som ordinær avgiftspliktig omsetning av elektroniske tjenester. Etter en avgjørelse fra EU-domstolen som unntar bitcoin fra merverdiavgift i medlemslandene, har Skattedirektoratet foretatt en ny vurdering av problemstillingen og kommet til at tjenester som gjelder veksling av bitcoin er omfattet av unntaket for finansielle tjenester etter mval. § 3-6. Finansdepartementet sa seg enig i direktoratets vurdering av spørsmålet. Se FIN 060217. Se også Finanstilsynets advarsel til forbrukere mot mulig risiko ved å kjøpe, handle med og inneha virtuelle valutaer slik som Bitcoin, UFT 131213.

Unntak

Dersom en avgiftspliktig tjeneste inngår som hovedtjenesten ved formidling og omsetning av gyldige betalingsmidler vil totaltjenesten falle utenfor unntaket i mval. § 3-6 (d) og må avgiftsberegnes i tråd med mval. § 3-1.
Eksempler på tjenester som er avgiftspliktig ifølge MVA-håndboken:

  • Produksjon og fremstilling av f.eks mynter og sedler kan være avgiftsplikt vareomsetning
  • Sortering, telling og ektehettskontroller isolert er avgiftspliktige
  • Verditransport eller tilsvarende frakt av sedler/mynt

I tilfellet for betalingsoppdrag kan en selvstendig tjeneste ved oppkobling, drift og service av betalingsterminalen ikke være omfattet av unntaket for mva.

Stikkord: bitcoin, btc, kryptovaluta, btc, bitcoins, bitcoin, omsetning

Salg - Finansielle instrumenter og lignende

Salg - Verdipapirfond

Salg - Investeringsselskap

Salg - Eksempler på finansielle tjeneste