Kjøp - Finansielle tjenester

Salg - Forsikringstjenester

Garantiforsikring ved varesalg

Salg - Finansieringstjenester

Salg - Betalingsoppdrag

Salg - Gyldige betalingsmidler

Salg - Finansielle instrumenter og lignende

Salg - Verdipapirfond

Salg - Investeringsselskap

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Generelt

Investeringsselskaper har ingen konkret beskrivelse i lovverket, men denne typen selskaper har store likhetstrekk med verdipapirfond. Med investeringsselskaper siktes det først og fremst til selskaper som mottar sparemidler eller kapital fra allmennheten ved salg av andeler, og investerer midlene på investorens vegne i aksjer og i andre verdipapirer, se FIN 150601 pkt. 5.2. Investeringsselskapene skilles ofte ut i egne selskaper med kun antall ansatte som etter aksjelovens minimumskrav, se asl. § 6-2. Det som skiller et investeringsselskap fra et verdipapirfond er:

  • Investeringsselskap er sjelden åpen for allmenheten
  • Investeringsselskaper kan etableres uten samtykke fra tilsynsmyndighetene

Det er ikke selskapet som tilbyr tjenesten eller at tjenesten utføres i finansbransjen som avgjør om man har med en finansiell tjeneste å gjøre eller ei, men hva innholdet i tjenesten faktisk er. Den avgiftsmessige konsekvensen må dermed vurderes isolert for hver enkelt virksomhet. For ytterligere informasjon, se MVA-håndboken.

Avgrensning mot avgiftspliktige tjenester

Unntaket for forvaltning av investeringsselskap må avgrenses mot tjenester som er avgiftspliktige f.eks rådgivningstjenester. I tilfeller hvor det ytes flere tjenester både avgiftspliktige tjenester samt unntatte finansielle tjenester foreligger veiledende indikasjoner for å kunne anse tjenesten under ett som en finansiell tjeneste:

  • Hovedelementet i forvaltningen må være en finansiell tjeneste
  • Tjenesten må være særskilt priset for å komme inn under definisjonen for finansielle tjenester

Merverdiavgift

Omsetning og formidling i forbindelse med forvaltning av investeringsselskap er unntatt fra loven, se mval. § 3-6 (1) bokstav g. Det foreligger dermed ikke rett til fradrag for inngående avgift for kostnader knyttet til den unntatte omsetningen ved forvaltning av investeringsselskap.

Stikkord: omsetning, foretak

Salg - Eksempler på finansielle tjeneste