PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Investeringsselskap

  Finansielle tjenester

  • K3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Generelt

  Investeringsselskaper har ingen konkret beskrivelse i lovverket, men denne typen selskaper har store likhetstrekk med verdipapirfond. Med investeringsselskaper siktes det først og fremst til selskaper som mottar sparemidler eller kapital fra allmennheten ved salg av andeler, og investerer midlene på investorens vegne i aksjer og i andre verdipapirer, se FIN 150601 pkt. 5.2. Investeringsselskapene skilles ofte ut i egne selskaper med kun antall ansatte som etter aksjelovens minimumskrav, se asl. § 6-2. Det som skiller et investeringsselskap fra et verdipapirfond er:

  • Investeringsselskap er sjelden åpen for allmenheten
  • Investeringsselskaper kan etableres uten samtykke fra tilsynsmyndighetene

  Det er ikke selskapet som tilbyr tjenesten eller at tjenesten utføres i finansbransjen som avgjør om man har med en finansiell tjeneste å gjøre eller ei, men hva innholdet i tjenesten faktisk er. Den avgiftsmessige konsekvensen må dermed vurderes isolert for hver enkelt virksomhet. For ytterligere informasjon, se MVA-håndboken.

  Avgrensning mot avgiftspliktige tjenester

  Unntaket for forvaltning av investeringsselskap må avgrenses mot tjenester som er avgiftspliktige f.eks rådgivningstjenester. I tilfeller hvor det ytes flere tjenester både avgiftspliktige tjenester samt unntatte finansielle tjenester foreligger veiledende indikasjoner for å kunne anse tjenesten under ett som en finansiell tjeneste:

  • Hovedelementet i forvaltningen må være en finansiell tjeneste
  • Tjenesten må være særskilt priset for å komme inn under definisjonen for finansielle tjenester

  Merverdiavgift

  Omsetning og formidling i forbindelse med forvaltning av investeringsselskap er unntatt fra loven, se mval. § 3-6 (1) bokstav g. Det foreligger dermed ikke rett til fradrag for inngående avgift for kostnader knyttet til den unntatte omsetningen ved forvaltning av investeringsselskap.

  Stikkord:

  • omsetning,
  • foretak,
  Salg - Investeringsselskap
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan