Kjøp - Finansielle tjenester

Salg - Forsikringstjenester

Garantiforsikring ved varesalg

Salg - Finansieringstjenester

Salg - Betalingsoppdrag

Salg - Gyldige betalingsmidler

Salg - Finansielle instrumenter og lignende

Salg - Verdipapirfond

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Generelt

Verdipapirfondsforvaltning er definert i Lov om verdipapirfond § 1-2 (4). Forvaltning av verdipapirfond skiller seg fra andre formidlingstjenester i finanssektoren ved at forvalteren ikke er begrenset til kun å gjennomføre transaksjoner, men har generell fullmakt til å beslutte transaksjoner som gjelder plassering av fondets kapital innenfor rammene i fullmakten for fondet. I et verdipapirfond vil det være flere investorers midler som forvaltes, og investorene eier andeler i fondet.

Merverdiavgift

Omsetning og formidling i forbindelse med forvaltning av verdipapirfond er unntatt fra mva-loven, se mval. § 3-6 (1) bokstav f.

Det foreligger ikke rett til fradrag for forvaltning av verdipapirfond, se mval. § 3-6 (1) bokstav f. Andre tjenester som ytes i forbindelse med forvaltningen av fondet, avgiftsbehandles på samme måte som fondsforvaltningen.

Stikkord: carried interest, suksesshonorar, kommandittselskap, honnorar, omsetning

Salg - Investeringsselskap

Salg - Eksempler på finansielle tjeneste