Generelt

Finansskatten ble innført fra 1. januar 2017, og er en beskatning av merverdien i finansiell tjenesteyting som i dag er unntatt fra merverdiavgift.

Arbeidsgivere med ansatte som utfører finansielle aktiviteter skal betale finansskatt på lønn mv., se ftrl. § 23-2 a. Skatten utgjør en prosentandel av lønnsgrunnlaget (arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget) etter ftrl. § 23-2 første ledd. Se Satser finansskatt og Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2020.

Foretak som faller inn under reglene om finansskatt på lønn skal også svare finansskatt på alminnelig inntekt som medfører en skatt på overskuddet på 25 %, dvs. høyere enn den alminnelige selskapsskatten, se Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2020 § 3-3 annet ledd.

For mer informasjon om finansskatten, se Finansskatt - skattereglene og Skatte-ABC.

Stikkord: arbeidsvederlag

Bokføring

Lønn