Fordel fri bil (standardregelen)

Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler

Lønn
5200 Fri bil
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Firmabil - Varebil kl 2 eller lastebil under 7501 kg

Lønn

Hvilke biler omfattes?

Reglene gjelder for følgende biler, FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd:

  • Varebil klasse 2
  • Lastebiler under 7500 kg

Det må foreligge et tjenstlig behov for at bilene skal omfattes av reglene. Hvis det ikke kan dokumenteres et tjenstlig behov vil den private bruken bli beskattet etter standardregelen

Verdsettelse av privat fordel

Den private fordelen kan verdsettes på to alternative måter, FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd:

Alternativ 1 - sjablongmetoden m/ bunnfradrag:

Den private fordelen ved bruk av arbeidsgivers yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, se skatteloven § 5-13 og Fordel fri bil (standardregelen), men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skjer ved at listeprisen reduseres med 50%, begrenset oppad til kr 150 000 (bunnfradrag), se FSSD § 5-13-2 første ledd. For biler som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret settes listeprisen til 75% av bilens listepris som ny før bunnfradraget beregnes. For yrkesbiler som skattlegges etter denne metoden er det ikke anledning til å redusere listeprisen etter reglene for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget. Ved reduksjon av listeprisen for elbil har Skatteetaten uttalt til dib at man kan velge mellom bunnfradrag og reduksjon med 60 % (50% i 2017) av listepris for elbil. Se forøvrig Skatte-ABC.

Alternativ 2 - kilometersats (individuell verdsettelse):

Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk privat bruk (kilometersats). Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb. Skattedirektoratet fastsetter årlig kilometersatsen for beregning av privat fordel basert på faktisk bruk, se FSSD § 5-13-2 (2).

For å avgjøre hva som er yrkeskjøring kan du lese om klassifisering av reise som arbeidsreise eller yrkesreise i Skatte-ABC.

Eksempel sjablongmetoden
Eksempel individuell fastsettelse (faktisk privat bruk)

Krav til elektronisk kjørebok

Det stilles krav til at den skattepliktige bruker en elektronisk kjørebok for å dokumentere faktisk bruk. Kjøreboken skal administreres av arbeidsgiver. Se også temaet om kjørebok.

Bytte av metode for verdsetting i løpet av året

Arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret. Unntak fra dette gjelder likevel hvis elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes. Se SKD 3/17 Meldingen om skattefastsettingen for inntektsåret 2016.

Sporadisk bruk

Sporadisk bruk anses som privatbruk uten fordelsbeskatning. Når arbeidstaker bruker virksomhetens biler til privat kjøring inntil 10 dager og samlet kjørelengde på 1 000 kilometer anses dette som sporadisk bruk og er dermed ikke skattepliktig for arbeidstaker, jf. FSFIN § 5-13-2. Se også Skatte-ABC.

Eksempel på beregning av dager

Innrapportering

Fordel ved privat bruk av yrkesbil som skal verdsettes etter sjablongmetode basert på listepris med bunnfradrag skal rapporteres i A-meldingen som Bil - yrkesbil - tjenestlig behov - listepris.

Fordel ved privat bruk av yrkesbil som skal verdsettes individuelt etter kilometersats for privat bruk skal rapporteres i A-meldingen som Bil - yrkesbil - tjenestlig behov - kilometer.

Stikkord: fri varebil klasse 2, kmva, trailer

Utenfor standardregelen

Hva er privat bruk?

Listepris ikke i forhold til fordel privat bruk

Pensjonist

Listepris bil

Firmabilavtale