PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fordel fri bil (standardregelen)

  Firmabil

  • Lønn5200 Fri bil
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Firmabil (standardregelen)

  Fordel ved privat bruk av firmabil er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

  Den skattepliktige fordelen beregnes slik:

  • 2019: 30 % av justert listepris inntil kr 308 500 og 20 % av overskytende
  • 2018: 30 % av justert listepris inntil kr 303 900 og 20 % av overskytende
  • 2017: 30 % av justert listepris inntil kr 299 100 og 20 % av overskytende

  Listeprisen som skal brukes er bilens listepris som ny, inklusive ekstrautstyr, justert ut i fra kriteriene i tabellen under.

  Firmabil (standardregelen)
  2018/2019 2017
  Ordinær bil El-bil Ordinær bil El-bil
  Bilen er under 3 år* 100 % 60 % 100 % 50 %
  Bilen er over 3 år* 75 % 45 % 75 % 37,5 %
  Yrkeskjøring > 40 000 km i inntektsåret 75 % 60 % 75 % 50 %
  Bilen er over 3 år* og yrkeskjøring > 40 000 km i inntektsåret 56,25 % 45 % 56,25 % 37,5 %

  *per 1. januar i inntektsåret (registreringsdato)

  Temaet tar for seg reglene rundt beregning av fordel ved fri bil.

  Satser

  Firmabil - standardregelen

  Lønn

  Standardregelen gjelder i utgangspunktet for alle typer biler, uavhengig av om bilen egner seg for privat bruk. Kjøretøy som går inn under standardregelen er f.eks. personbiler som bl.a. omfatter stasjonsvogner, el-biler, varebiler, kombinerte biler, bobiler, busser, lastebiler o.l. Se også eget tema for Elbil som firmabil.

  Hvis arbeidsgiver eier, leier eller leaser bil som en arbeidstaker disponerer til privat bruk, regnes dette som skattepliktig naturalytelse, se sktl. § 5-12. Skatteplikten er helt uavhengig av om bilen er egnet til privat bruk. Sporadisk og begrenset tilgang til bruk av arbeidsgivers bil er ikke skattepliktig, men er den private bruken av firmabil av mer regelmessig og av varig karakter, gjelder standardreglene. Definisjonen av sporatisk bruk er bruk inntil 10 dager eller 1000 kilometer jf. FSFIN § 5-13-2. Utgifter til drivstoff, vedlikehold, reparasjoner, assistanse ved havari, forsikring osv. som dekkes av arbeidsgiver i forbindelse med privatkjøring, herunder f.eks. drivstoff på ferieturer, anses som bilkostnader som inngår i tillegget for privat bruk av bil. Skatteetaten har i epost til dib sagt at utgifter i forbindelse med hjelp til dekkskifte under tvil kan sies å være bilkostnader på linje med utgifter til drivstoff, reparasjoner og assistanse ved havari. Det har ingen betydning om det er skattyter selv, hans ektefelle, barn eller andre som har pådratt kostnaden. Utgifter til lading av elbil er omfattet av standardtillegget. Dekning av kostnader til installasjon av ladestasjon hjemme hos den ansatte, herunder kostnaden til selve ladestasjonen, er ikke omfattet av tillegget, og disse kostnaden blir dermed skattepliktig for den ansatte når den dekkes av arbeidsgiver. For arbeidsgiver vil dekning av slike kostnaden være trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig, innrapporteringspliktig og skattemessig fradragsberettiget. Se FSFIN § 5-13-3 og Skatte-ABC.

  Kostnader til f.eks. ferge, bompenger, piggdekkavgift, parkeringsavgift og dekkhotell anses ikke som bilkostnader, og er derfor ikke med i tillegget for privat bruk av bil. Se FSFIN § 5-13-3 siste setning. Arbeidsgivers dekning av slike kostnader i forbindelse med den private bruken, herunder ved kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), behandles som ordinær lønn. Dette gjelder også når kostnaden dekkes ved klippekort. Det samme gjelder abonnement/månedskort/årskort o.l. såfremt dette er kjøpt/tegnet hovedsakelig av hensyn til den private bruken. Se Skatte-ABC. Er abonnementet/kortet hovedsakelig anskaffet til yrkesbruk, se Skatte-ABC.

  For videre behandling av dette se temaene Personkjøretøy i virksomheten og Varebil klasse 2, lastebil, traktor i virksomheten

  Selv om arbeidstakeren bare bruker bilen for kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreise, se FSFIN § 6-44-12), er fordelen allikevel skattepliktig.

  Fordel ved fri bil skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for feriepenger.

  Bilens listepris

  Listeprisen som ligger til grunn ved beregningen av fordel fri bil er hovedimportørens listepris for den aktuelle bilmodellen inkl. mva. og vrakpant og ekskl. frakt- og registreringsomkostninger. Rabatter, refusjoner av avgifter ved f.eks. kjøp av bil til bruk som drosje eller hvis bilprisene går ned pga. avgiftsreduksjon på et senere tidspunkt, har ingen innvirkning på listeprisen.

  Ved kjøp av brukt bil skal fortsatt listepris ved førstegangsregistrering brukes. For brukt bil kjøpt i utlandet skal listeprisen som ny brukes fra det tidspunktet som bilen ble førstegangsregistrert i utlandet.

  Når arbeidstaker oppholder seg i utlandet og bilen ikke er anskaffet i Norge, skal prisen settes til listepris som ny i oppholdslandet.

  Listeprisen kan ikke reduseres selv om bilen er utstyrt med reklame. Det er heller ikke mulig å redusere listeprisen fordi en arbeidstaker ville ha valgt en billigere bil om han skulle bekostet privat bilhold selv, eksempelvis eksklusive biler som disponeres av bilselgere.

  Siden listeprisene gjelder pr. 15. november, kan de derfor avvike fra listeprisene på tidspunktet for førstegangsregistrering.

  Ved leasing av firmabil, inneholder ofte ikke leasingkontrakten bilimportørens listepris for bilen eller ekstrautstyret og ofte er ekstrautstyret som er levert med bilen ikke oppgitt. Arbeidsgiver må derfor sørge for å innhente slike opplysninger for å få riktig listepris.

  Hvis det ikke er mulig å finne dokumentasjon på opprinnelig listepris, må arbeidsgiver sette listeprisen etter skjønn.

  Ekstrautstyr

  Ekstrautstyr som er levert med bilen legges til listeprisen ved førstegangsregistrering for å beregne fordel fri bil. Har ikke hovedimportør listepris på ekstrautstyret, kan faktisk anskaffelsespris benyttes. F.eks. utstyr som ikke er direkte knyttet til bilmodell og som ikke er fabrikkmontert.

  Både fastmontert og løst ekstrautstyr skal med i beregningsgrunnlaget. Eks. vinterhjul, radio/musikkanlegg, navigasjonsutstyr, lasteholdere, skiboks, tilhengerfeste, fastmontert utstyr til mobiltelefon mv.

  Utstyr som er fastmontert og som kun har verdi for yrkesbruken, skal ikke tas med i grunnlaget for beregningen av fordel fri bil. Eks. alarm i arbeidsgivers bil.

  Ekstrautstyr som blir kjøpt på et senere tidspunkt skal tillegges bilens listepris og være med i beregningen fra og med den måneden ekstrautstyret ble kjøpt.

  Er bilen eldre enn 3 år?

  Ved beregning av bilens alder i forhold til beregning av grunnlaget for fordelsbeskatningen må det vurderes om bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret.

  Eksempel

  For en bil som er førstegangsregistrert 5. januar 2016, legges 3 år til, og gir datoen 5. januar 2019. Bilen blir da regnet som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret etter, altså fom. 1. januar 2020.

  Yrkeskjøring over 40 000 km

  For arbeidstakere som er skattepliktig etter firmabilreglene og hvor yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i året, reduseres beregningsgrunnlaget til 75%. Benyttes i tillegg en bil som er eldre enn 3 år, reduseres grunnlaget igjen til 75% av dette. Se tabell over. Fra 1. januar 2016 kom det krav om at yrkeskjøringen må dokumenteres ved bruk av elektronisk kjørebok når det reduserte beregningsgrunnlaget for yrkeskjøring over 40 000 km i inntektsåret brukes, se FSFIN § 5-13-5. Se tema om kjørebok.

  Det er antall km yrkeskjøring per år med de bilene en arbeidstaker blir fordelsbeskattet for som legges til grunn for beregningen. For å kunne benytte det reduserte grunnlaget må yrkeskjøringen gjennom året overstige 40 000 km. Det er f.eks. ikke mulig å benytte redusert grunnlag dersom firmabilordningen opphører/starter og antall km derfor ikke kommer over 40 000 km.

  Spesielle tilfeller

  Flere arbeidstakere bruker samme bil

  Når flere arbeidstakere bruker samme bil, og dette er den eneste firmabilordningen, fordeles fordelen forholdsmessig på hver arbeidstaker etter faktisk bruk. Hele beregningsgrunnlaget skal fordeles slik at bilen ikke har stått udisponert av alle brukere samtidig.

  En bil deler av året

  Disponerer arbeidstaker bilen privat bare deler av året, skal fordel fri bil beregnes for de antall hele og påbegynte kalendermåneder hvor bilen har vært til disposisjon. Se FSFIN § 5-13-6 første ledd.

  Eksempel

  Disponering av en bil deler av året

  For en bil som disponeres fom. 20. august og ut året skal skattepliktig fordel fri bil beregnes for 5 måneder.

  Brukshindringer

  For en arbeidstaker som har en firmabilavtale og blir forhindret fra å bruke bilen i perioder pga. f.eks. sykdom, ferie, tjenestereise, militærtjeneste eller inndragelse av førerkort, kan ikke fordelsbeskatningen avkortes. Dette gjelder også hvis bilen er utilgjengelig som følge av f.eks. service og reparasjon på verksted. Se FSFIN § 5-13-6 annet og tredje ledd.

  To biler i løpet av året

  Hvis en arbeidstaker skifter firmabil i løpet av året og listeprisen på bilene er forskjellige, skal fordel fri bil beregnes ut i fra hele kalendermåneder og listeprisen på bilen arbeidstaker disponerer den aktuelle måneden inngår i beregningsgrunnlaget. Dersom skiftet av firmabil ikke skjer ved månedsskifte, benyttes listepris for den bilen som disponeres på det tidspunktet i måneden der siste trekkberegning vanligvis forekommer. Se FSFIN § 5-13-7.

  Eksempel

  Skifte av firmabil midt i måneden

  Vanlig trekkberegning gjøres ved lønnskjøring den 20. i hver måned. En arbeidstaker bytter firmabil den 10. mai og listeprisen på de to bilene er forskjellige. Når lønn beregnes den 20. mai skal den bilen arbeidstaker disponerer denne dagen benyttes ved beregning av fordel fri bil.

  En ansatt disponerer to eller flere biler på samme tid

  Dersom arbeidstaker disponerer to eller flere biler privat på samme tid, skal fordel fri bil beregnes for hver av bilene etter standardregelen uavhengig av hverandre. Det har ingen betydning for beskatningen dersom det ut i fra arbeidstakers forhold ikke er mulig å benytte mer enn en bil om gangen av enten arbeidstaker eller noen i arbeidstakers husstand.

  Flere ansatte bruker samme bil vekselsvis gjennom året

  Brukes bedriftens biler vekselsvis av flere ansatte på en slik måte at det ikke er mulig å fastslå den ansattes private bruk av den enkelte bil, skal gjennomsnittet av beregningsgrunnlaget på de bilene som den ansatte har tilgang på ligge til grunn for beskatningen. Denne vurderingen skal da i praksis gjøres ved trekkbehandling hver periode.

  Egenandel

  Det er ikke mulig å betale/dekke kostnader for hele eller deler av privat bruk av arbeidsgivers bil for å få redusert grunnlaget for beregning av fordel fri bil. F.eks. ved å:

  • betale en egenandel for privat bruk
  • dekke noen av de faktiske kostnadene når bilen er brukt privat, f.eks. drivstoff på privat ferie
  • betale en del av bilens kostpris, f.eks. ekstrautstyr eller mellomlegget mellom sedan og stasjonsvogn

  Arbeidsgiver dekker bomabonnement

  For arbeidsgivers dekning av den ansattes bomavgifter, se temaet om Bompenger.

  Innrapportering

  Fordelen en arbeidstaker har ved privat disponering av arbeidsgivers bil skal rapporteres i A-meldingen som Bil - fri bil standardregel.

  Eksempler på beregning av fordel fri bil - standardregelen

  Listepris under kr 308 500 og bilen er disponert i 12 måneder

  Arbeidstakeren har hatt fri bil fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bilen har en listepris på kr 279 000 (inkl. ekstrautstyr). Bilen er førstegangsregistrert 25. oktober 2016.

  kr 279 000 x 30 % kr 83 700
  = Skattepliktig fordel fri bil kr 83 700

  Innrapporteres på A-meldingen som Bil - fri bil standardregel.

  Listepris over kr 308 500 og bilen er disponert i 10 måneder

  Arbeidstakeren har hatt fri bil fra 18. mars 2019 til 31. desember 2019. Bilen har en listepris på kr 660 000 (inkl. ekstrautstyr). Bilen er førstegangsregistrert 10. februar 2017

  kr 308 500 x 30 % x 10/12 mnd kr 77 125
  + kr 351 500 x 20 % x 10/12 mnd kr 58 583
  = Skattepliktig fordel fri bil kr 135 708

  Innrapporteres på A-meldingen som Bil - fri bil standardregel.

  Bil eldre enn 3 år med listepris under kr 308 500

  Arbeidstakeren har hatt fri bil fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bilen er førstegangsregistrert 15. november 2012 og hadde da en listepris på kr 249 000 (inkl. ekstrautstyr). Da bilen var eldre enn 3 år 1. januar 2019, skal listeprisen reduseres til 75 % av opprinnelig pris. Redusert listepris utgjør kr 249 000 x 75 % = kr 186 750.

  kr 186 750 x 30 % kr 56 025
  = Skattepliktig fordel fri bil kr 56 025

  Innrapporteres på A-meldingen som Bil - fri bil standardregel.

  Bil eldre enn 3 år og yrkeskjøring over 40 000 km

  Arbeidstakeren har hatt fri bil fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bilen er førstegangsregistrert 15. desember 2014 og hadde da en listepris på kr 550 000 (inkl. ekstrautstyr). Da bilen var eldre enn 3 år 1. januar 2019 og arbeidstakeren i løpet av 2019 kjører over 40 000 km i yrket med bilen han fordelsbeskattes for, skal listeprisen reduseres til 56,25 % av opprinnelig pris. Redusert listepris utgjør kr 550 000 x 56,25 % = kr 309 375.

  kr 308 500 x 30 % kr 91 170
  + kr 875 x 20 % kr 175
  = Skattepliktig fordel fri bil kr 92 725

  Innrapporteres på A-meldingen som Bil - fri bil standardregel.

  Stikkord:

  • bilalarm,
  • bilbeskatning,
  • bilpool,
  • el bil,
  • el-bil,
  • firmabil,
  • firmabil feriepenger,
  • fordel,
  • fordelsbeskatning firmabil,
  • fri bil,
  • henger,
  • innslagspunkt trinn 2,
  • kilometersats,
  • sats,
  • sats kilometer,
  • firmabilbeskatning,
  • elbil,
  Fordel fri bil (standardregelen)
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan