Fordel fri bil (standardregelen)

Lønn
5200 Fri bil
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Temaet tar for seg reglene rundt beregning av fordel ved fri bil.

Satser

Firmabil - standardregelen

Lønn

Standardregelen gjelder i utgangspunktet for alle typer biler, uavhengig av om bilen egner seg for privat bruk. Kjøretøy som går inn under standardregelen er f.eks. personbiler som bl.a. omfatter stasjonsvogner, el-biler, varebiler, kombinerte biler, bobiler, busser, lastebiler o.l. Se også eget tema for Elbil som firmabil.

Hvis arbeidsgiver eier, leier eller leaser bil som en arbeidstaker disponerer til privat bruk, regnes dette som skattepliktig naturalytelse, se sktl. § 5-12. Skatteplikten er helt uavhengig av om bilen er egnet til privat bruk. Sporadisk og begrenset tilgang til bruk av arbeidsgivers bil er ikke skattepliktig, men er den private bruken av firmabil av mer regelmessig og av varig karakter, gjelder standardreglene. Definisjonen av sporatisk bruk er bruk inntil 10 dager eller 1000 kilometer jf. FSFIN § 5-13-2. Utgifter til drivstoff, vedlikehold, reparasjoner, assistanse ved havari, forsikring osv. som dekkes av arbeidsgiver i forbindelse med privatkjøring, herunder f.eks. drivstoff på ferieturer, anses som bilkostnader som inngår i tillegget for privat bruk av bil. Skatteetaten har i epost til dib sagt at utgifter i forbindelse med hjelp til dekkskifte under tvil kan sies å være bilkostnader på linje med utgifter til drivstoff, reparasjoner og assistanse ved havari. Det har ingen betydning om det er skattyter selv, hans ektefelle, barn eller andre som har pådratt kostnaden. Utgifter til lading av elbil er omfattet av standardtillegget. Dekning av kostnader til installasjon av ladestasjon hjemme hos den ansatte, herunder kostnaden til selve ladestasjonen, er ikke omfattet av tillegget, og disse kostnaden blir dermed skattepliktig for den ansatte når den dekkes av arbeidsgiver. For arbeidsgiver vil dekning av slike kostnaden være trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig, innrapporteringspliktig og skattemessig fradragsberettiget. Se FSFIN § 5-13-3 og Skatte-ABC.

Kostnader til f.eks. ferge, bompenger, piggdekkavgift, parkeringsavgift og trafikkbøter anses ikke som bilkostnader, og er derfor ikke med i tillegget for privat bruk av bil. Se FSFIN § 5-13-3 siste setning. Arbeidsgivers dekning av slike kostnader i forbindelse med den private bruken, herunder ved kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), behandles som ordinær lønn. Dette gjelder også når kostnaden dekkes ved klippekort. Det samme gjelder abonnement/månedskort/årskort o.l. såfremt dette er kjøpt/tegnet hovedsakelig av hensyn til den private bruken. Se Skatte-ABC under emnet Bil - privat bruk punkt 10.3.2 og under emnet Naturalytelser i arbeidsforhold punktene 6.33.2, 6.33.3 og 6.33.4. Er abonnementet/kortet hovedsakelig anskaffet til yrkesbruk, se Skatte-ABC.

For videre behandling av dette se temaene Personkjøretøy i virksomheten og Varebil klasse 2, lastebil, traktor i virksomheten

Selv om arbeidstakeren bare bruker bilen for kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreise, se FSFIN § 6-44-12), er fordelen allikevel skattepliktig.

Fordel ved fri bil skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for feriepenger.

Bilens listepris

Listeprisen som ligger til grunn ved beregningen av fordel fri bil er hovedimportørens listepris for den aktuelle bilmodellen inkl. mva. og vrakpant og ekskl. frakt- og registreringsomkostninger. Rabatter, refusjoner av avgifter ved f.eks. kjøp av bil til bruk som drosje eller hvis bilprisene går ned pga. avgiftsreduksjon på et senere tidspunkt, har ingen innvirkning på listeprisen.

Ved kjøp av brukt bil skal fortsatt listepris ved førstegangsregistrering brukes. For brukt bil kjøpt i utlandet skal listeprisen som ny brukes fra det tidspunktet som bilen ble førstegangsregistrert i utlandet.

Når arbeidstaker oppholder seg i utlandet og bilen ikke er anskaffet i Norge, skal prisen settes til listepris som ny i oppholdslandet.

Listeprisen kan ikke reduseres selv om bilen er utstyrt med reklame. Det er heller ikke mulig å redusere listeprisen fordi en arbeidstaker ville ha valgt en billigere bil om han skulle bekostet privat bilhold selv, eksempelvis eksklusive biler som disponeres av bilselgere.

Siden listeprisene gjelder pr. 15. november, kan de derfor avvike fra listeprisene på tidspunktet for førstegangsregistrering.

Ved leasing av firmabil, inneholder ofte ikke leasingkontrakten bilimportørens listepris for bilen eller ekstrautstyret og ofte er ekstrautstyret som er levert med bilen ikke oppgitt. Arbeidsgiver må derfor sørge for å innhente slike opplysninger for å få riktig listepris.

Hvis det ikke er mulig å finne dokumentasjon på opprinnelig listepris, må arbeidsgiver sette listeprisen etter skjønn.

Ekstrautstyr

Ekstrautstyr som er levert med bilen legges til listeprisen ved førstegangsregistrering for å beregne fordel fri bil. Har ikke hovedimportør listepris på ekstrautstyret, kan faktisk anskaffelsespris benyttes. F.eks. utstyr som ikke er direkte knyttet til bilmodell og som ikke er fabrikkmontert.

Både fastmontert og løst ekstrautstyr skal med i beregningsgrunnlaget. Eks. vinterhjul, radio/musikkanlegg, navigasjonsutstyr, lasteholdere, skiboks, tilhengerfeste, fastmontert utstyr til mobiltelefon mv.

Utstyr som er fastmontert og som kun har verdi for yrkesbruken, skal ikke tas med i grunnlaget for beregningen av fordel fri bil. Eks. alarm i arbeidsgivers bil.

Ekstrautstyr som blir kjøpt på et senere tidspunkt skal tillegges bilens listepris og være med i beregningen fra og med den måneden ekstrautstyret ble kjøpt.

Er bilen eldre enn 3 år?

Ved beregning av bilens alder i forhold til beregning av grunnlaget for fordelsbeskatningen må det vurderes om bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret.

Eksempel

Yrkeskjøring over 40 000 km

For arbeidstakere som er skattepliktig etter firmabilreglene og hvor yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i året, reduseres beregningsgrunnlaget til 75%. Benyttes i tillegg en bil som er eldre enn 3 år, reduseres grunnlaget igjen til 75% av dette. Se tabell over. Det kreves at yrkeskjøringen dokumenteres ved bruk av elektronisk kjørebok når det reduserte beregningsgrunnlaget for yrkeskjøring over 40 000 km i inntektsåret brukes, se FSFIN § 5-13-5. Se tema om kjørebok.

Det er antall km yrkeskjøring per år med de bilene en arbeidstaker blir fordelsbeskattet for som legges til grunn for beregningen. For å kunne benytte det reduserte grunnlaget må yrkeskjøringen gjennom året overstige 40 000 km. Det er f.eks. ikke mulig å benytte redusert grunnlag dersom firmabilordningen opphører/starter og antall km derfor ikke kommer over 40 000 km.

Spesielle tilfeller

Flere arbeidstakere bruker samme bil

Når flere arbeidstakere bruker samme bil, og dette er den eneste firmabilordningen, fordeles fordelen forholdsmessig på hver arbeidstaker etter faktisk bruk. Hele beregningsgrunnlaget skal fordeles slik at bilen ikke har stått udisponert av alle brukere samtidig.

En bil deler av året

Disponerer arbeidstaker bilen privat bare deler av året, skal fordel fri bil beregnes for de antall hele og påbegynte kalendermåneder hvor bilen har vært til disposisjon. Se FSFIN § 5-13-6 første ledd.

Eksempel
Brukshindringer

For en arbeidstaker som har en firmabilavtale og blir forhindret fra å bruke bilen i perioder pga. f.eks. sykdom, ferie, tjenestereise, militærtjeneste eller inndragelse av førerkort, kan ikke fordelsbeskatningen avkortes. Dette gjelder også hvis bilen er utilgjengelig som følge av f.eks. service og reparasjon på verksted. Se FSFIN § 5-13-6 annet og tredje ledd.

To biler i løpet av året

Hvis en arbeidstaker skifter firmabil i løpet av året og listeprisen på bilene er forskjellige, skal fordel fri bil beregnes ut i fra hele kalendermåneder og listeprisen på bilen arbeidstaker disponerer den aktuelle måneden inngår i beregningsgrunnlaget. Dersom skiftet av firmabil ikke skjer ved månedsskifte, benyttes listepris for den bilen som disponeres på det tidspunktet i måneden der siste trekkberegning vanligvis forekommer. Se FSFIN § 5-13-7.

Eksempel
En ansatt disponerer to eller flere biler på samme tid

Dersom arbeidstaker disponerer to eller flere biler privat på samme tid, skal fordel fri bil beregnes for hver av bilene etter standardregelen uavhengig av hverandre. Det har ingen betydning for beskatningen dersom det ut i fra arbeidstakers forhold ikke er mulig å benytte mer enn en bil om gangen av enten arbeidstaker eller noen i arbeidstakers husstand.

Flere ansatte bruker samme bil vekselsvis gjennom året

Brukes bedriftens biler vekselsvis av flere ansatte på en slik måte at det ikke er mulig å fastslå den ansattes private bruk av den enkelte bil, skal gjennomsnittet av beregningsgrunnlaget på de bilene som den ansatte har tilgang på ligge til grunn for beskatningen. Denne vurderingen skal da i praksis gjøres ved trekkbehandling hver periode.

Egenandel

Det er ikke mulig å betale/dekke kostnader for hele eller deler av privat bruk av arbeidsgivers bil for å få redusert grunnlaget for beregning av fordel fri bil. F.eks. ved å:

  • betale en egenandel for privat bruk
  • dekke noen av de faktiske kostnadene når bilen er brukt privat, f.eks. drivstoff på privat ferie
  • betale en del av bilens kostpris, f.eks. ekstrautstyr eller mellomlegget mellom sedan og stasjonsvogn
Arbeidsgiver dekker bomabonnement

For arbeidsgivers dekning av den ansattes bomavgifter, se temaet om Bompenger.

Innrapportering

Fordelen en arbeidstaker har ved privat disponering av arbeidsgivers bil beregnet etter standardregelen, skal rapporteres i A-meldingen som Bil - fri bil standardregel.

Eksempler på beregning av fordel fri bil - standardregelen

Listepris under kr 314 400 og bilen er disponert i 12 måneder
Listepris over kr 314 400 og bilen er disponert i 10 måneder
Bil eldre enn 3 år med listepris under kr 314 400
Bil eldre enn 3 år og yrkeskjøring over 40 000 km
Stikkord: bilalarm, bilbeskatning, bilpool, el bil, el-bil, firmabil, firmabil feriepenger, fordel, fordelsbeskatning firmabil, fri bil, henger, innslagspunkt trinn 2, kilometersats, sats, sats kilometer, firmabilbeskatning, elbil

Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler

Utenfor standardregelen

Hva er privat bruk?

Listepris ikke i forhold til fordel privat bruk

Pensjonist

Listepris bil

Firmabilavtale