Mva - generelt

Kjøp - Fisk for videresalg

Anskaffelser til bruk i fiskevirksomhet

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1220 Skip
Debet
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
Debet
6690 Reparasjon og vedlikehold annet
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva for anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1. Dette omfatter blant annet følgende kjøp ( listen er ikke uttømmende):

  • Anskaffelser av driftsmidler til bruk i den avgiftspliktige virksomheten f.eks. foringsbåt/mobile flytende anlegg til fiskeoppdrett
  • Innkjøp for videresalg av jaktrett og fiskerett fra grunneiere, kommuner, fjellstyrer o.l. for å selge dette til forbruker eller til eget bruk i avgiftspliktig virksomhet
  • Reparasjon og vedlikehold på skip og båter gitt at bare reparasjon og vedlikehold og varer levert i den forbindelse av skip på minst 15 meter bestemt for passasjertransport mot vederlag eller varetransport, sleping, berging etc. samt spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet, se mval. § 6-9 (2). Det er viktig å understreke at kjøper skal bekrefte opplysninger om hvilket skip tjenesten gjelder, se fmva. § 6-9-3 og dersom tjenesten ikke utføres på skipet må selger få en bekreftelse fra kjøpet om at varen som tjenesten gjelder inngår i skipets varige driftsutstyr. Kjøper må være proaktiv for å motta faktura uten mva.
  • Kjøp av fiskebåter under 6 meter er ikke fritatt for mva og det foreligger rett til fradrag. Skattedirektoratet har adgang til å gi fritak for mva dersom kjøper på grunn av spesielle avbruddsårsaker ikke oppfylte vilkårene om omsetningens størrelse.
  • Det foreligger rett til fradrag i mva på anskaffelser av medisin i oppdrettsnæringen/smoltanlegg.
  • Ved kjøp av lagerbygg, kaianlegg og damanlegg samt foringsanlegg, ismaskin, klekkekar og mærer til bruk i fiskeoppdrett.

Unntak

Det foreligger unntak til hovedregelen om rett til fradrag i mva ved kjøp til bruk i avgiftspliktig virksomhet:

  • I tilfeller hvor jakt- og fiskekort er til privat bruk, representasjon, gave eller representasjon til ansatte, se mval. § 8-3 (1) d og e
  • Omsetning av fiskebåter på minst 6 meter til bruk for yrkesmessig fiske er fritatt fra mva-plikt se mval. § 6-9. For fiskebåter under 15 meter må fritaket dokumenteres med en bekreftelse fra skattekontoret om at kjøper er registret i mva-registeret og hatt omsetning av råfisk, sel, tang etc. som overstiger beløpsgrensen for registrering i mval. § 2-1 og fmva. § 6-9-2. Fiskebåter på over 15 meter har ingen særskilte dokumentasjonskrav. Når vilkårene for mva-fritak ikke er til stede, og det ikke søkes/innrømmes fritak skal fiskebåten faktureres med mva og denne mva er fradragsberettiget.
Stikkord: fiskerettighet, jaktrettighet, kommandittselskap

Salg - til konsum

Salg - ikke konsum

Arbeidsgiver dekker fiskekort/ jaktkort for ansatte

Lottfiske

Viltlevende marine ressurser