PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fjernleverbare tjenester - snudd avregning

  Fjernleverbare tjenester - snudd avregning

  Generelt

  Kjøp fra utlandet hvor mottaker må beregne og betale merverdiavgift. Merverdiavgiftsloven §§ 3-29 og 3-30 inneholder bestemmelsene om avgiftsplikt ved innførsel av varer og tjenester til det norske merverdiavgiftsområdet. Med merverdiavgiftsområdet menes det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene, jf. mval. § 1-2 annet ledd.

  Fjernleverbare tjenester er tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted, se mval. § 1-3 (1) bokstav i.

  Eksempler på tjenester som er fjernleverbare:

  • konsulenttjenester
  • advokattjenester (se unntak i eksempel under)
  • regnskaps- og revisjonstjenester
  • reklametjenester, herunder kjøp av reklameplass på ulike nettsteder
  • informasjonstjenester
  • formidlingstjenester som f.eks. skipsmeglertjenester og vareagenttjenester
  • IT-tjenester
  • utleie av arbeidskraft, se SKD 240901 og temaet om innleie av fjernleverbar arbeidskraft
  • administrativ og organisatorisk rådgivning og
  • alle tjenester som kan leveres elektronisk, se mval. § 1-3 (1) bokstav j og temaet Salg av elektroniske kommunikasjonstjenester

  For eksempler på elektroniske tjenester se SKD 300611 Merverdiavgift – VOES (vat on electronic services) – begrepet ”elektroniske tjenester.

  Eksempler på tjenester som ifølge Skattedirektoratet ikke er ansett som fjernleverbare tjenester:

  • eiendomsmeglertjenester for eiendom i utlandet
  • besiktigelsestjenester kjøpt fra utenlandsk besiktigelsesmann f.eks. i forbindelse med skipshavari i utlandet
  • utleie av stands på messer i utlandet
  • (advokat)tjenester knyttet til prosesser for domstolene, herunder voldgiftsdomstoler, se SKD 290502 pkt. 5

  se MVA-håndboken.

  Se MVA-håndboken for en generell omtale av begrepet fjernleverbare tjenester.

  Merverdiavgift

  Fjernleverbare tjenester, der selger er utenfor mva-området, vil ikke være mva-beregnet ved ankomst til mva-området. Mottaker av tjenestene skal derfor beregne og betale merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet når mottaker er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende i Norge og tjenesten er avgiftspliktig ved omsetning her i landet, se mval. § 11-3 (1), 3-30 (1) og (2). Denne regelen kalles ofte for snudd avregning eller reverse charge, og betyr altså at det er kjøperen - og ikke selgeren - som skal være ansvarlig for å beregne og betale merverdiavgift av vederlaget.

  Dette gjelder også i de tilfeller hvor den fjernleverbare tjenesten leveres til mottaker i utlandet og er til bruk for en næringsdrivende eller offentlig virksomhet her i landet, dersom det ikke kan dokumenteres at tjenesten er avgiftsberegnet i utlandet, se mval. § 11-3 (1) og 3-30 (3).

  Ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet er det diskutert om det er et nødvendig vilkår for avgiftsplikt at den tjenesten som kjøpes av mottaker hjemmehørende i Norge også forbrukes her i landet. Etter Skattedirektoratets syn, se SKD 8/10, er det ikke tvilsomt at vilkåret for avgiftsplikt ved kjøp av en fjernleverbar tjeneste fra utlandet bare er at den leveres til mottaker hjemmehørende i Norge. Dette innebærer at det skal beregnes norsk merverdiavgift selv om forbruksstedet i et konkret tilfellet kan hevdes å være utlandet.

  Det avgjørende for om tjenesten faller inn under bestemmelsen er om den kan fjernleveres, og ikke om tjenesten rent faktisk er knyttet til et sted.
  Et eksempel som viser dette er f.eks. tjenester som gjelder programmering og design av software. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester til tross for at de kan fremstå som stedbundne. Finansdepartementet uttalte i et brev 28. oktober 2005 at slike tjenester måtte anses fjernleverbare selv om de av sikkerhetsmessige grunner i det konkrete tilfellet måtte utføres på et bestemt angitt sted. Det avgjørende er om tjenesten etter sin art kan knyttes til et bestemt fysisk sted.

  Eksempler på tilfeller der det skal beregnes merverdiavgift ved kjøp:

  • Transaksjoner mellom atskilte selskaper som f.eks. inngår i samme konsern når det omsettes fjernleverbare tjenester fra det utenlandske konsernselskapet til det norske konsernselskapet
  • Utenlandske selskap som driver representantregistrert virksomhet i Norge der den del av virksomheten som drives i Norge er fellesregistrert med et norsk selskap. I slike tilfeller vil overføring av tjenester fra den utenlandske delen av det representantregistrerte selskapet til det norske selskapet i fellesregistreringen anses som et kjøp som skal avgiftsberegnes.

  Se FIN 020702 og MVA-håndboken.

  Unntak

  Overføring av en fjernleverbar tjeneste for eksempel fra en utenlandsk filial til norsk hovedkontor anses ikke som omsetning og skal således ikke avgiftsberegnes av det norske hovedkontoret som kjøp av tjeneste fra utlandet. Dette anses som en intern overføring innen samme rettssubjekt, se FIN 020702.

  Etter Skattedirektoratets oppfatning vil det samme gjelde i de tilfeller hvor en utenlandsk virksomhet er registrert her i landet ved representant, og det overføres en fjernleverbar tjeneste fra den utenlandske virksomhetsdelen til den delen som er registrert her i landet, se SKD 8/10.

  Beregningsgrunnlaget

  Beregningsgrunnlaget som skal legges til grunn for beregning av den utgående avgiften er vederlaget, se mval. § 4-12 (1). Når mottakeren anskaffer tjenesten til bruk i avgiftspliktig virksomhet vil de ha rett til fradrag for inngående mva, se mval. § 8-1.

  Er vederlaget angitt i utenlandsk valuta, skal det omregnes til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspunktet fastsatt med hjemmel i tolloven § 7-19, se mval. § 4-12 (2).

  Selskap som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret

  Selskap som ikke er merverdiavgiftsregistrert skal beregne og betale merverdiavgift når de kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet, se mval. § 3-30, og de samlede kjøp for en termin overstiger kr 2 000 uten mva, se sktfvl. § 8-3 (1) bokstav b og mval. § 11-3 (1) annet punktum. Legg merke til at i dette tilfellet er terminlengden tre kalendermåneder, jf. sktfvfs. § 8-3-9 (2). Dersom kjøper er registrert i Merverdiavgiftsregisteret gjelder det ingen beløpsgrense.

  Den utgående avgiften skal innrapporteres på et eget, skjema RF-0005 "Merverdiavgift (mva/moms) - mva-melding for omvendt avgiftsplikt", og avgiften innbetales til Skatteetaten. Dette skjermaet gjelder altså for kjøp avavgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.Merverdiavgiften blir en endelig kostnad for selskapet siden det ikke foreligger fradragsrett. Avgiften føres på samme konto som selve kjøpet.

  Skjemaet skal leveres kvartalsvis, jf. sktfvfs. § 8-3-9 og § 8-3-10:

  • 1. kvartal - 10. mai
  • 2. kvartal - 10. august
  • 3. kvartal - 10. november
  • 4. kvartal - 10. februar

  Mottakere av fjernleverbare tjenester som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret, trenger bare å levere MVA-meldingen for de terminer der samlet kjøp i terminen overstiger kr 2 000 eksl. mva. Se sktfvl. § 8-3 (2).

  Bokføring

  Eksempel: Manuell postering ved kjøp av fjernleverbar tjeneste fra utlandet. Kjøper driver merverdiavgiftspliktig virksomhet i Norge og får fradrag for inngående merverdiavgift
  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva
  Kjøp av tjeneste, nettobeløp Relevant kostnadskonto Kr 10 000
  Fradrag merverdiavgift Konto 2714 Inng. mva kjøp tjenester fra utlandet Kr 2 500 Inng. 25%
  Fakturabeløp Leverandørreskontro Kr 10 000
  Beregnet utgående merverdiavgift konto 2704 Utg. mva kjøp tjenester fra utlandet Kr 2 500 Utg. 25%
  Føring av mvagrunnlag utg. mva Konto 2757 Motkonto grunnlag for utgående mva ved kjøp av tjenester fra utlandet Konto 2756 Grunnlag utg. mva kjøp tjenester fra utlandet Kr 10 000

  Kjøper betaler selger kr 10 000 eks. mva for tjenesten. Nettobeløpet er grunnlaget for beregning av utgående merverdiavgift på 25 %. Dette gir kr 2 500 i utgående merverdiavgift som innrapporteres i mva-meldingen. Tilsvarende beregnes inngående merverdiavgift som går til fradrag i merverdiavgiftsregnskapet siden selskapet er merverdiavgiftsregistrert, og tjenesten er kjøpt til bruk i den avgiftspliktige virksomheten.

  Eksempel: Automatpostering ved kjøp av fjernleverbar tjeneste fra utlandet. Kjøper driver merverdiavgiftspliktig virksomhet i Norge og får fradrag for inngående merverdiavgift

  I den praktiske hverdagen vil det være mer effektivt å opprette automatposteringer ved å lage en egen mva-kode som beregner og bokfører inng. og utg. mva samt mvagrunnlaget.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva
  Postering
  Kjøp av tjeneste, nettobeløp Relevant kostnadskonto Leverandørreskontro Kr 10 000 Egen mva-kode
  Automatposteringer ved bruk av egen mva-kode. SAF-T mva-kode 86 - Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva, 25%
  Beregnet inngående merverdiavgift Konto 2714 Inng. mva kjøp tjenester fra utlandet Kr 2 500 Inng. 25%
  Beregnet utgående merverdiavgift Konto 2704 Utg. mva kjøp tjenester fra utlandet Kr 2 500 Utg. 25%
  Føring av mvagrunnlag utg. mva Konto 2757 Motkonto grunnlag for utgående mva ved kjøp av tjenester fra utlandet Konto 2756 Grunnlag utg. mva kjøp tjenester fra utlandet Kr 10 000

  Stikkord:

  • elektroniske tjenester,
  • fjernlevering av tjenester,
  • import,
  • innførsel,
  • internettkjøp,
  • linkedin,
  • mva-melding,
  • nettkjøp,
  • nettreklame,
  • omsetningsoppgave,
  • omvendt avgiftsplikt,
  • programvare utland,
  • reklame,
  • reklame på nett,
  • reklame på nettside,
  • reklametjenester,
  • reverse charge,
  • snudd avgiftsplikt,
  • snudd omregning,
  • strømmetjenester,
  • tjenesteimport,
  • tjenester,
  • youtube,
  • netthandel,
  • netthandling,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • kmva,
  • salg,
  • presang,
  • software,
  • dataprogram,
  • webside,
  • reverce charge,
  • varme,
  • fyring,
  • elektrisitet,
  • fyringsutgifter,
  Fjernleverbare tjenester - snudd avregning
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan