Forholdsmessig fradrag

Ubetydelighetsgrensen

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra omsetning

Grunnlag for beregning av fordelingsnøkkel, forrige regnskapsår

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra kvadratmeter

Til bruk under ett

Ved oppføring av bygg som skal brukes under ett i merverdiavgiftspliktig og -unntatt virksomhet, kan fradrag for inngående merverdiavgift på kostnadene fordeles på grunnlag av gulvflate brukt i merverdiavgiftspliktig virksomhet i forhold til det totale arealet. Det er en forutsetning at kostnadene fordeler seg tilnærmet likt per kvadratmeter.

Etter merverdiavgiftsforskriften § 8-2-1 annet ledd, er denne fordelingsmåten også tillatt ved:

  • tilbygg, påbygg og ombygging
  • opparbeidelse av tomt, anlegg av vei, vann og avløp mv.
  • installasjoner og særskilte innredninger eller utstyr som inngår i bygget herunder, heis, fyrings- og ventilasjonsanlegg
  • vedlikehold og reparasjoner
  • drift

Iht. merverdiavgiftsforskriften § 8-2-1 tredje ledd er det tillatt å benytte en annen form for fordeling ved vedlikehold, reparasjoner og drift. Dette må avtales med leietaker.

Dersom det viser seg at kostnadene ikke fordeler seg likt per kvadratmeter, må fordelingen av merverdiavgift beregnes på en annen måte.

Areal til eksklusiv bruk

Ved oppføring av bygg som skal brukes i merverdiavgiftspliktig virksomhet, samt andre formål, men som ikke er anskaffet til bruk under ett, vil det ikke være mulighet til å benytte seg av fordeling per kvadratmeter. Dette fordi arealene er til bruk eksklusivt innenfor eller utenfor loven.

Byggekostnadene henføres til de forskjellige formålene og fradragsretten følger mval. § 8-1. Det er fradrag for merverdiavgift på byggekostnader for arealer som benyttes i merverdiavgiftspliktig virksomhet. Og det er ikke fradrag for merverdiavgift på byggekostnader for arealer som benyttes utenfor loven. Merverdiavgiften på byggekostnader blir ikke fordelt på det totale arealet.

For fellesarealene i slike bygg der det kan være vanskelig å fastslå hvor mange kvadratmeter som benyttes av hver virksomhet, må det forholdsmessige fradraget baseres på skjønn. Eksempler på slike arealer er resepsjon, korridorer osv.

Stikkord: moms, mva

Fordelingsnøkkel i regnskapssystemet