Forholdsmessig fradrag

Forholdsmessig fradrag for merverdiavgift oppstår når en virksomhet har pliktig og unntatt omsetning.

Felleskostnader

Forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift oppstår når en merverdiavgiftspliktig virksomhet driver omsetning som både er avgiftspliktig og avgiftsunntatt etter mval. kapittel 3. Den avgiftsunntatte omsetningen medfører at selskapet ikke får fullt merverdiavgiftsfradrag på de kostnadene som gjelder begge virksomhetene. Eksempel på slike felleskostnader/fellesanskaffelser kan være husleie, strøm, renhold, administrasjon, regnskapsføring, revisjon osv.

Fellesanskaffelser er, jf. mval. § 8-2, varer og tjenester som er til bruk både i den registrert virksomheten og til andre formål.

Beltemotorsykkel

En registrert reindriftsnæring kan få fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til anskaffelse og drift av den andel en beltemotorsykkel som benyttes til kjøring fra og til reinflokken, se merverdiavgiftsforskriften § 8-2-3.

Merverdiavgiftshåndboken skriver "snøscootere", dvs. "beltemotorsykkel og snøscooter" (beltemotorsykkel) når de omtaler definisjon av personkjøretøy i fmva. § 1-3-1 (1) bokstav c og (2).

Separate kostnader

Med kostnader som utelukkende blir brukt innenfor den pliktige eller unntatte omsetningen, blir behandlingen annerledes. For kostnader som utelukkende blir brukt innenfor den pliktige omsetningen, er det fullt merverdiavgiftsfradrag. Det motsatte gjelder for kostnader som utelukkende blir brukt innenfor den unntatte omsetningen, dvs. at det ikke vil være fradrag for inngående merverdiavgift på slike kostnader.

Separate kostnader kan illustreres med et selskap som driver både med konsulentvirksomhet og undervisning. Kostnader som utlukkende blir brukt i konsulentvirksomheten er det fullt merverdiavgiftsfradrag for, og for kostnader som utelukkende blir brukt til undervisningsvirksomheten, foreligger det ikke noe merverdiavgiftsfradrag. For felleskostnader må det beregnes et forhold for hvor mye merverdiavgiftsfradrag selskapet får på felleskostnadene.

Det er flere måter å beregne forholdet på, og fordelingen kan gjøres på følgende måter:

  • Fordelt på omsetning jf. merverdiavgiftsforskriften § 8-2-2.
  • Fordelt på kvadratmeter jf. merverdiavgiftsforskriften § 8-2-1 (1) og (2).
  • For fellesområder der det ikke er mulig å fastslå nøyaktig gulvflate, må fordelingen baseres på skjønn av antatt bruk.

Utenfor loven

Merverdiavgiftsloven kapittel 3 tar for seg hvilke varer og tjenester som er innenfor og utenfor loven. I listen nedfor er det listet opp varer og tjenester som er unntatt fra loven og som det ikke skal beregnes merverdiavgift på ved salg.

Omsetning utenfor
Stikkord: moms, mva

Ubetydelighetsgrensen

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra omsetning

Grunnlag for beregning av fordelingsnøkkel, forrige regnskapsår

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra kvadratmeter

Fordelingsnøkkel i regnskapssystemet