Formelle krav til faktura

Forfallsdato

Språk

Angivelse av partene

Angivelse av kjøper

Fakturaen må angi kjøpers navn, og adresse eller organisasjonsnummer, se bokføringsforskriften § 5-1-1. Ved salg som nevnt i punkt 7 i bokføringsforskriften § 5-1-1 skal kjøpers organisasjonsnummer alltid angis. Er kjøper registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA.

I RR 3/2019 angis det følgende rundt angivelse av eller manglende angivelse av MVA bak organisasjonsnummert:

  1. Er selger registrert i Merverdiavgiftsregisteret så er formålene som reglene i bokføringsforskriften skal ivareta rent faktisk oppfylt, og kjøper vil ha fradragsrett for inngående avgift selv om bokstavene MVA mangler.
  2. Er selger ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og kjøperen har gjort fradrag for merverdiavgift, vil det måtte foretas en nærmere vurdering av om kjøperen har vært i god tro. Dersom faktura mangler organisasjonsnummer og/eller MVA, og det er på det rene at kjøper har undersøkt i offentlige registre og feilaktig fått opplyst at selger var registrert, vil fradragsretten i utgangspunktet være i behold. Da har kjøper gjort det som med rimelighet kan kreves for å undersøke selgers registreringsforhold. Forutsetningen i er at det ikke er andre forhold som burde ha påkalt kjøperens aktsomhet ytterligere.
  3. Hvis faktura inneholder organisasjonsnummer og bokstavene MVA, men det viser seg at selger ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, vil fradragsretten i utgangspunktet være i behold. Forutsetningen er at det ikke er andre forhold som burde ha påkalt kjøperens aktsomhet ytterligere.

I UTV 2015/86 kom Skattedirektoratet etter en helhetsvurdering til at kjøperens registrerte foretaksnavn, sammen med fakturamottaksadresse og GLN-nummer kunne benyttes som angivelse av kjøper etter bokføringsforskriften § 5-1-2 første ledd, se også MVA-håndboken.

Kontantsalg fra detaljist

Det er ikke krav om å angi kjøper på salgsdokumentasjon ved kontantsalg fra detaljist.

Dette gjelder allikevel ikke for bokføringspliktige kjøpere (også for ansatte som kjøper på vegne av sin bokføringspliktige arbeidsgiver) dersom:

  • varen eller tjenesten er beregnet for videresalg og vederlaget er over kr 1 000 inkl. mva
  • kjøpet gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport uansett vederlagets størrelse
  • vederlaget er på kr 40 000 eller mer inkl. mva og det betales med kontanter

Selger plikter i alle tilfelle å angi kjøper på dennes kvittering dersom kjøper ber om dette, jf. bff. § 5-5-1 annet ledd. I slike tilfeller skal selger signere og stemple kvitteringen.

Angivelse av selger

Fakturaen må angi selgers navn og organisasjonsnummer, se bokføringsforskriften § 5-1-2. Selgers navn er enhetens offisielle foretaksnavn, som er det navnet som står på firmaattesten fra Foretaksregisteret. Dersom selger driver virksomhet under et annet navn enn det offisielle foretaksnavnet (markedsføringsnavn), skal allikevel det offisielle foretaksnavnet fremkomme på alle forretningsdokumenter, herunder fakturaer.

Er selger registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA. Hvis selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant, skal representantens navn og adresse fremkomme av salgsdokumentasjonen.

Er selger et aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlands selskap, skal ordet "Foretaksregisteret" fremkomme av salgsdokumentasjon jf. foretaksregisterloven § 10-2. Adresse til selgers hovedkontor skal også fremkomme, samt om selskapet er under avvikling.

Stikkord: foretaksregisteret, selskap, bedrift, formalkrav, salgsdokumentasjon, salgsdokument, faktura, salgslegitimasjon, kvittering

Nummerering og datering

Tidspunkt og sted for levering av ytelsen

Vederlag ved formidling og inngangspenger/garderobeavgift ved serveringssteder

Valuta

Øreavrunding av vederlag

Merverdiavgift