PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Formelle krav til faktura

  Formkrav faktura (salgsdokumentasjon)

  De formelle krav til faktura jf. bokføringsforskriften § 5-1-1 er:

  • nummer og dokumentasjonsdato
  • angivelse av partene
  • ytelsens art og omfang
  • tidspunktet og sted for levering av ytelsen
  • vederlag og betalingsforfall
  • eventuell merverdiavgift (i NOK) og andre avgifter som knytter seg til transaksjonen

  Dersom kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 (2), skal salgsdokumentet merkes: "Omvendt avgiftsplikt - Merverdiavgift ikke beregnet".

  Dokumentasjonsdato er dato for utstedelse av salgsdokument med mindre annet er bestemt av nevnte forskrift.

  Tilleggskrav og andre spesielle krav

  Ikke avgiftspliktige tjenester som leveres løpende til fast beløp per periode

  For ikke avgiftspliktige tjenester som leveres løpende til fast beløp per periode, kan skriftlig inngått avtale i kombinasjon med betalingsdokumentasjon brukes som salgsdokumentasjon.

  Følgende krav gjelder:

  • inngått avtale må være skriftlig
  • betalingsdokumentasjonen må angi referanse til avtalen
  • avtalen må inneholde alle opplysningene som er nevnt i bff. § 5-1-1, se over

  Dette kan f.eks. være aktuelt i forbindelse med avgiftsfri utleie av fast eiendom.

  Se bff. § 5-1-6a.

  Ikke avgiftspliktig medlemskontingent i ideelle organisasjoner

  For ikke avgiftspliktig medlemskontingent i ideelle organisasjoner, kan betalingsdokumentasjon brukes som salgsdokumentasjon.

  Følgende krav gjelder:

  Beltemotorsykkel

  Kjennemerke skal angis i salgsdokumentet for beltemotorsykkel som nevnt i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 (2) ved:

  • salg av beltemotorsykkel
  • salg av tjenester til vedlikehold, reparasjon, påkostning og ombygging av beltemotorsykkel
  • omsetning av varer ved utføring av slike tjenester

  Petroleumsutvinning og rørledningstransport

  Dokumentasjonen av salg og/eller uttak av petroleum skal inneholde opplysninger om:

  • hvem som kjøper
  • når kontrakten er inngått
  • når petroleumen passerte leveringsstedet (det leveringssted som er lagt til grunn for det enkelte normprisvedtak)
  • petroleumens art
  • leveringsvilkår
  • kredittid
  • betalingsvaluta
  • fraktbeløp (ved andre leveringsvilkår enn FOB)
  • kvantum
  • faktura, eller avregningspris pr. enhet
  • salg eller uttak etter faktura- eller avregningspris

  Videreforhandlere av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter

  Dokumentasjon av kjøp

  Ved kjøp av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter fra selger som ikke er bokføringspliktig kan avregningsseddel eller annet bilag som videreforhandleren utsteder brukes som salgsdokument. Salgsdokumentet skal inneholde følgende spesifikasjoner:

  • videreforhandlerens navn
  • kjøpsdato
  • kjøpssum
  • en klar beskrivelse av varen samt antall, størrelse, mengde eller vekt
  • navn og adresse til den person gjenstanden er ervervet fra
  • signatur av den som avhender gjenstanden

  Samlede innkjøp med enhetspris på mindre enn kr 300 skal også fremgå av salgsdokumentet.

  Se bff. § 8-10-3.

  Dokumentasjon av salg

  En avgiftspliktig videreforhandler som benytter avanse som beregningsgrunnlag for utgående merverdiavgift ved videresalg, skal utstede særskilt salgsdokument.

  Følgende gjelder for salgsdokumentet:

  • gjenstandens nummer skal påføres
  • avgiftsbeløpet skal ikke angis
  • det skal fremgå at avgiftsbeløp, som er inkludert i prisen, ikke er fradragsberettiget som inngående avgift

  Se bff. § 8-10-4.

  Finansvirksomhet

  Finansvirksomhet som kjøper og selger finansielle instrumenter kan benytte sluttsedler som salgsdokument.

  Finansvirksomhet som har transaksjoner i form av utlån/kreditt/finansiering til eller innskudd/forvaltningsoppdrag fra kunder, og som etter avtale med kundene kan belaste kunden direkte for utførte tjenester via kontoforhold, kan benytte kontoutskrift som salgsdokument.

  Sluttsedler og kontoutskrift skal inneholde opplysninger som nevnt i bff. kapittel 5-1. Kravet i bff. § 5-1-3 om fortløpende nummerering av salgsdokument kan likevel erstattes av angivelse av kundens kontonummer og et fortløpende nummer på kundenivå.

  Foretak som utsteder kredittkort

  Foretak som utsteder kredittkort er underlagt Finanstilsynet. Finanstilsynsloven § 3 fastsetter at Finanstilsynet skal se til at institusjonene underlagt tilsyn virker på en hensiktsmessig og trygg måte og at tilsynet skal se til at institusjonene i sin virksomhet ivaretar interessene og rettighetene til forbrukerne.

  Tilsynet har fastsatt følgende retningslinjer for institusjonens virksomhet, se RFT 10/2016:

  1. Foretaket skal ikke øke kredittrammen uten søknad fra kunden og bør alltid avslå en søknad om kredittkort dersom kredittvurderingen er negativ.
  2. Opplysningene i kontoutskriften, se finansavtaleloven § 48a, skal stå på fakturaen eller i et vedlegg til fakturaen. Opplysningene skal gis hver måned, og opplysningene skal være godt synlige.
  3. På alle fakturasystem skal beløpsfeltet på fakturaen vise samlet utestående kreditt. Kunden skal gis informasjon på fakturaen om at beløpet kan endres til et lavere beløp og hvilket beløp som minimum må betales.
  4. Alle fakturaer der kunden har utestående kreditt, skal innholde en tabell som viser kostnadene ved ulike betalingsløsninger.

  Forsikringsselskaper og pensjonsforetak

  Dersom polisedokumentet inneholde opplysninger som nevnt i bff. kapittel 5-1, kan dette benyttes som salgsdokument.

  Kravet i bff. § 5-1-3 om fortløpende nummerering av salgsdokument kan erstattes av angivelse av polisenummer/forsikringsavtalenummer og termin.

  Se bff. § 8-14-2.

  Kraftbransjen

  Med virkning fra 12. mars 2018 kan leverandører i kraftbransjen samfakturere nettleie og elektrisk energi uten å søke dispensasjon.

  Den ene leverandøren kan altså utstede salgsdokument på vegne av den andre, og det kan brukes felles nummerserie. Kravene til salgsdokumentets innhold i bokføringsforskriftens delkapittel 5-1 gjelder for øvrig for hver av partenes omsetning. Se bff. § 8-15-1.

  Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

  Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser trådte i kraft 2. april 2019, og vil gjelde for anskaffelser som starter etter dette. Forskriften omfatter både stat og kommune, og sier at alle offentlige virksomheter som er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, skal kreve elektronisk faktura på elektronisk handelsformat (EHF). Leverandører som vil være med i konkurransen om å levere varer og tjenester til det offentlige må forholde seg til den nye forskriften. Dette vil bidra til økt digitalisering i næringslivet og sørge for at en større del av anskaffelsesprosessen blir digital. Dette sparer både oppdragsgivere og leverandører for tid og penger. Bruk av e-faktura kan bidra til at det gjøres færre feil, redusert tidsbruk, mindre papir og til at faktura betales ved forfall. Det åpner for kortere betalingsfrister, og er bra for miljøet.

  Forskriften implementerer EUs direktiv 2014/55EU om elektronisk faktura i offentlige innkjøp og gjelder anskaffelser av varer og tjenester over 100 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Forskriften viderefører det som for mange allerede er praksis, men betyr at også mer enn 135 000 næringsdrivende kan ta i bruk den nye versjonen av EHF-faktura

  Elektronisk handelsformat (EHF) er en standard for elektronisk utveksling av informasjon mellom oppdragsgiver og leverandør gjennom hele anskaffelsesprosessen. Standarden gjør at dokumenter som sendes fra for eksempel en oppdragsgiver, kunne leses av leverandørens datasystem selv om systemene er ulike.

  Informasjon om hvordan du som offentlig innkjøper eller leverandør til offentlig sektor kan komme i gang med elektronisk fakturering på det nye standardformatet og gjennom PEPPOL-nettverket finner du på Difis nettsider.

  Stikkord:

  • innhold salgsdokument,
  • kreditnota,
  • salgsdokument,
  • salgsdokumetets innhold,
  • faktura,
  • salgslegitimasjon,
  • kvittering,
  • salgsdokumentasjon,
  • omsetning,
  • formalkrav,
  435 1384 122 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan