Formelle krav til faktura

Forfallsdato

Språk

Angivelse av partene

Nummerering og datering

Nummerering

Salgsdokumenter skal være forhåndsnummeret på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer. Alternativt kan dokumentene være merket på en annen måte som sikrer fullstendig registrering av utfakturert salg. Uavhengig av nummereringsmetode skal salgsdokumentenes fullstendighet være enkelt kontrollerbar. Bff. § 5-1-3 første ledd.

Bokføringspliktige kjøpere som kan utstede salgsdokumentasjon på vegne av selger jf. bff. § 5-2-1 tredje ledd
Bokføringspliktige som nevnt i bff. § 5-2-1 tredje ledd, kan i stedet for fortløpende nummerering av hver enkelt selgers salgsdokument, anføre i salgsdokumentet hvor mye som er avregnet overfor vedkommende selger hittil i regnskapsåret. Bff. § 5-1-3 andre ledd.

Formidling
Virksomhet som driver formidling av varer og tjenester for flere leverandører kan bruke felles nummerserie på dokumentasjon som blir utarbeidet med flere leverandører i samme salgsdokument. Bff. § 5-1-6.

Konkursbo
Konkursbo plikter ikke å nummerere salgsdokumentet, jf. bff. § 1-1. Bff. § 5-1-3 første ledd og 5-4-6.

Datering

Salgsdokument som er utstedt ila. de 15 første dagene i en måned, kan angi siste dag i foregående måned som dokumentasjonsdato. Det forutsettes at tjenesten er levert på dette tidspunkt. Det samme gjelder for uttak. Se bff. § 5-1-3 tredje ledd.

Utleie av fast eiendom
For utleie av fast eiendom der salgsdokumentasjonen utleveres på papir for flere perioder samtidig, er det tillatt å sette dokumentasjonsdato lik forfallsdato. Bff. § 5-1-3 fjerde ledd.

Stikkord: fakturadato, fakturere, fakturering, tilbake i tid, tilbakedatering, salgsdokumentasjon, salgsdokument, formalkrav, faktura, salgslegitimasjon, kvittering

Tidspunkt og sted for levering av ytelsen

Vederlag ved formidling og inngangspenger/garderobeavgift ved serveringssteder

Valuta

Øreavrunding av vederlag

Merverdiavgift