Gruppelivsforsikring (naturalytelse)

Ulykkesforsikring (naturalytelse)

Andre forsikringer for ansatte (naturalytelse)

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
Lønn
5253 Personavbruddsforsikring
Debet
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Skattepliktig del av visse typer forsikringspremier og andre skattepliktige forsikringer betalt av arbeidsgiver.

Lønn

Inneholder arbeidsgiverens forsikring en dekning av privat forsikring for arbeidstakeren, skal hele eller deler av forsikringspremien behandles som en skattepliktig fordel. Administrasjonskostnadene regnes som en del av forsikringspremien og skal inngå i fordelen. Gjelder administrasjonskostnadene flere personer må de fordeles.

Gjelder blant annet følgende forsikringer:

  • Behandlingsforsikring/ helseforsikring
  • Ferie- og fritidsforsikring
  • Personavbruddsforsikring
  • Individuell livsforsikring og livrenteforsikring
  • Kollektiv livrenteforsikring - Arbeidsgiverens administrasjonskostnader til kollektiv livrenteforsikring regnes ikke som en del av forsikringspremien
  • ”Loss of license”-forsikring for den del av premien som dekker skattepliktig syke- og ulykkesforsikring.

Når forsikringspremie for yrkesskadeforsikring dekker forsikringstilfeller ut over arbeidsgivers normale erstatningsansvar, skal merpremien behandles som en skattepliktig fordel. Se temaet om yrkesskadeforsikring utover lovkrav.

Når arbeidsgiver dekker reiseforsikring for den ansatte som gjelder både yrkes- og privatreiser, vil i utgangspunktet hele premien være skattepliktig for den ansatte. I de tilfeller der forsikringspremien splittes i en yrkesdel og en privatdel, vil den ansatte kun være skattepliktig for den private delen, herunder den delen av premien som dekker familien, se unntak under.

Vedsettelse av fordelen

Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til markedspris. Å finne markedsverdien for tilsvarende forsikring i privatmarkedet kan innebære betydelig merarbeid for arbeidsgiver. 10. mai 2019 besluttet Finansdepartementet derfor å innføre et unntak til hovedregelen slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris. Dette er tilsvarende slik reglene for verdsettelse var før 1. januar 2019. Se FSFIN § 5-15-5 (14).

Dette betyr at eksempelet i SKD 060519 pkt. 2.6 ikke er korrekt og at fordelen ved arbeidsgivers fremforhandling av en lavere pris på forsikringen enn markedspris, ikke er skattepliktig for den ansatte.

A-meldingen

Unntak

Det foreligger enkelte unntak for forsikringer som kan brukes både i privat og i yrkessammenheng.

  • Reiseforsikring: Dekker forsikringen kun skadetilfeller på tjenestereise, er ikke premien skattepliktig for arbeidstaker, se andre forsikringer i virksomheten.
  • Behandlingsforsikring: Det foreligger unntak for ordinær bedriftshelsetjeneste som omfatter forebyggende, ikke kurativ behandling

Merverdiavgift

Forsikring er en unntatt finansielle tjeneste, se mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

Stikkord: avbruddsforsikring, dødsfallskapital, dødsrisikoforsikring, forsikring for utstasjonerte, forsikringspremie, helseforsikring, personalforsikring, personalforsikringer, privatforsikring, tjenestereiseforsikring, tyveriforsikring, yrkesreiseforsikring, behandlingsforsikring, yrkesreise, tjenestereise, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, frynsegode