PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gruppelivsforsikring (naturalytelse)

  Forsikringer for ansatte

  • D5310 Gruppelivsforsikring
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Gruppelivsforsikring er betegnelsen på en livsforsikring som er tegnet på vegne av en gruppe, for eksempel alle arbeidstakerne i en bedrift. I mange tilfeller er den en del av ansettelsesavtalen, men den kan også være knyttet til et forenings- og/eller organisasjonsmedlemsskap. En gruppelivsforsikring er kapitalforsikring uten sparedel og består bare av en risikodel og en kostnadsdel.

  Gruppelivsforsikringen sikrer utbetaling av en bestemt forsikringssum hvis den forsikrede dør i forsikringsperioden, f.eks. før fylte 67 år. Dør han etter dette tidspunkt har de etterlatte ikke noe krav mot selskapet.

  Når arbeidsgiveren betaler premien for en gruppelivsforsikring på arbeidstakernes liv og helse, med arbeidstakerne som formelt oppnevnt, avtalt eller underforstått begunstiget, skal premien behandles fullt ut som lønn, jf. sktl § 5-1. Dette gjelder også for engangspremie. Den delen av premien som er opplysningspliktig for den enkelte arbeidstaker, blir normalt meddelt arbeidsgiveren av forsikringsselskapet.

  En gruppelivsforsikring gir:

  • engangsutbetaling til etterlatte dersom den ansatte dør

  Gruppelivsforsikringen kan hos enkelte forsikringstilbydere utvides til også å dekke bl.a.:

  • uførekapital - engangsutbetaling til den ansatte ved arbeidsuførhet
  • ektefelleforsikring til den ansatte - engangserstatning ved ektefelle/samboers død
  • ektefelletillegg til den etterlatte - erstatning til ektefelle/samboer ved den ansattes død
  • barnetillegg - erstatning til barn ved den ansattes død
  • begravelsesomkostninger

  A-meldingen

  Skattepliktige fordeler ved premier til gruppelivsforsikring som betales av arbeidsgiver skal innrapporteres som Naturalytelse - Skattepliktig del av visse typer forsikringspremie.

  Forsikringer som naturalytelse i pensjonsforhold skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Forsikring er en unntatt finansielle tjeneste, se mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

  Stikkord:

  • dødsfall,
  • forsikring,
  • forsikringer,
  • forsikringspremie,
  • personalforsikring,
  • personalforsikringer,
  • personforsikringer,
  • reiseforsikring,
  • uføreforsikring,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • naturalytelse,
  • ansatt,
  Gruppelivsforsikring (naturalytelse)
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan