Gruppelivsforsikring (naturalytelse)

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5310 Gruppelivsforsikring
Debet
Lønn
5250 Gruppelivsforsikring
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Gruppelivsforsikring er betegnelsen på en livsforsikring som er tegnet på vegne av en gruppe, for eksempel alle arbeidstakerne i en bedrift. I mange tilfeller er den en del av ansettelsesavtalen, men den kan også være knyttet til et forenings- og/eller organisasjonsmedlemsskap. En gruppelivsforsikring er kapitalforsikring uten sparedel og består bare av en risikodel og en kostnadsdel.

Gruppelivsforsikringen sikrer utbetaling av en bestemt forsikringssum hvis den forsikrede dør i forsikringsperioden, f.eks. før fylte 67 år. Dør han etter dette tidspunkt har de etterlatte ikke noe krav mot selskapet.

Når arbeidsgiveren betaler premien for en gruppelivsforsikring på arbeidstakernes liv og helse, med arbeidstakerne som formelt oppnevnt, avtalt eller underforstått begunstiget, skal premien behandles fullt ut som lønn, jf. sktl § 5-1. Dette gjelder også for engangspremie. Den delen av premien som er opplysningspliktig for den enkelte arbeidstaker, blir normalt meddelt arbeidsgiveren av forsikringsselskapet.

En gruppelivsforsikring gir:

  • engangsutbetaling til etterlatte dersom den ansatte dør

Gruppelivsforsikringen kan hos enkelte forsikringstilbydere utvides til også å dekke bl.a.:

  • uførekapital - engangsutbetaling til den ansatte ved arbeidsuførhet
  • ektefelleforsikring til den ansatte - engangserstatning ved ektefelle/samboers død
  • ektefelletillegg til den etterlatte - erstatning til ektefelle/samboer ved den ansattes død
  • barnetillegg - erstatning til barn ved den ansattes død
  • begravelsesomkostninger

Vedsettelse av fordelen

Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til markedspris. Å finne markedsverdien for tilsvarende forsikring i privatmarkedet kan innebære betydelig merarbeid for arbeidsgiver. 10. mai 2019 besluttet Finansdepartementet derfor å innføre et unntak til hovedregelen slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris. Dette er tilsvarende slik reglene for verdsettelse var før 1. januar 2019. Se FSFIN § 5-15-5 (14).

Dette betyr at eksempelet i SKD 060519 pkt. 2.6 ikke er korrekt og at fordelen ved arbeidsgivers fremforhandling av en lavere pris på forsikringen enn markedspris, ikke er skattepliktig for den ansatte.

A-meldingen

Merverdiavgift

Forsikring er en unntatt finansielle tjeneste, se mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

Stikkord: dødsfall, dødsfallskapital, dødsrisikoforsikring, forsikringspremie, personalforsikring, personalforsikringer, uføreforsikring, frynsegode, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Ulykkesforsikring (naturalytelse)

Andre forsikringer for ansatte (naturalytelse)