PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Sykelønnsforsikring

  Forsikringer for virksomheten

  • D5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring
  • K5890 Annen refusjon
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Generelt

  Når en ansatt blir syk ytes det sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8. Sykepengegrunnlaget tilsvare full lønn begrenset oppad til seks ganger grunnbeløpet (6G), se folketrygdloven § 8-10. Er lønnen høyere enn 6G, vil den ansatte ikke få utbetalt mer enn 6G ved sykdom. Noen arbeidsgivere som forskutterer sykepengene, har avtale om å utbetale høyere lønn enn 6G ved sykdom. Differansen mellom avtalt lønn og 6G dekkes da av arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan tegne en sykelønnsforsikring hos et forsikringsselskap som vil dekke differansen mellom avtalt lønn og 6G. Noen forsikringsselskap tilbyr en tilleggsdekning der forsikringen også omfatter arbeidsgiveravgift og feriepenger.

  Lønn

  Lønn utbetalt ut over 6G i sykdomsperioden vil være skattepliktig, aga-pliktig og innrapporteringspliktig som ordinær lønn. Det er kun lønn og feriepenger som arbeidsgiveren får refundert etter reglene i ftrl. § 8-20 tredje ledd, § 8-21 tredje ledd eller § 22-3 som det ikke skal betales arbeidsgiveravgift av, jf. ftrl. § 23-2 femte ledd. Det vil derfor ikke være anledning til å få refundert arbeidsgiveravgift som er betalt for lønn ut over 6G.

  Skatt/Bokføring

  Når det gjelder sykelønnsforsikring er forsikringspremien skattemessig fradragsberettiget for arbeidsgiver som en personalkostnad, og premien kan bokføres til debet på konto 5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring. Utbetalingene fra forsikringsselskapet når den ansatte er sykemeldt, kan føres til kredit på konto 5890 Annen refusjon.

  Merverdiavgift

  Forsikringer til virksomheten er en unntatt finansielle tjeneste, jf mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

  Stikkord:

  • arbeidsvederlag,
  • kommandittselskap,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan