Forsinkelsesgebyr - årsregnskap, beretninger m.m.

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet

Satser

Rettsgebyr

Generelt

Leveres ikke årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning eller andre innsendingspliktige dokumenter innen de fastsatte frister, påløper forsinkelsesgebyr etter reglene fastsatt i Forskrift til utfylling og gjennomføring mv av regnskapsloven § 8-3-1. Dersom virksomheten ikke betaler gebyret, blir medlem i styret, deltaker eller i noen tilfeller daglig leder, solidarisk ansvarlig for å betale gebyret. Solidarisk ansvar betyr at flere personer har ansvaret for å betale samme krav, og at alle er ansvarlig for hele kravet til det er betalt.

Følgende satser gjelder per 1. januar 2020 (se Rettsgebyrloven § 1):

Gjeldende periodeBeløp pr. uke
F.o.m. 1. uke t.o.m. 8. ukekr 1 172 (tilsvarer ett rettsgebyr)
F.o.m. 9. uke t.o.m. 18. ukekr 2 344 (tilsvarer to rettsgebyr)
F.o.m. 19. uke t.o.m. 26. ukekr 3 516 (tilsvarer tre rettsgebyr)

Beregningen starter første dag etter innsendingsfristen. Gebyret ilegges for hele uker og påbegynt uke regnes dermed som full uke. Dersom de innsendte dokumentene har mangler som gjør at de ikke kan godkjennes som årsregnskap mv., ilegges gebyr til manglene er rettet opp. For innleveringsfrister, se regnskapsloven § 8-3, og frister og varsling.

Gebyret ilegges til årsregnskapet, eventuell årsberetning, eventuell revisjonsberetning og andre innsendingspliktige dokumenter er mottatt av Regnskapsregisteret, men ikke for mer enn 26 uker. Det kan søkes om ettergivelse av forsinkelsesgebyret eller fritak for solidaransvar , men det er strenge retningslinjer for å få ettergitt eller fritak fra et gebyr. Det er Statens innkrevingssentral som krever inn forsinkelsesgebyret. Alle spørsmål om faktura og betaling kan rettes til dem.

Skatt

Forsinkelsesgebyrene er skattemessig fradragsberettiget på samme måte som, bøter, gebyrer mv. av ikke overveiende straffelignende karakter. Se Skatte-ABC.

Stikkord: forsinkelser brønnøysund fradragsrett, forsinkelsesgebyr brønnøysund fradragsrett, forsinkelsesgebyr regnskap, gebyrer konto, tvangsmulkt, tvangsmult, konvensjonalbot