Forsinkelsesrenter - skatte- og avgiftskrav

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
8159 Annen rentekostnad
Debet

Satser

Forsinkelsesrenter

Generelt

Dersom skatte- og avgiftskrav ikke betales innen forfallstidspunktet, påløper det forsinkelsesrenter av kravet. Betalingen anses for å være skjedd når beløpet er kommet fram til skatteoppkreveren, se sktbl. § 9-2 (1). For betaling via bank vil dette være når beløpet er mottatt av innkreverens bank, se sktbl. § 9-2 (2) a. Ved for sen betaling løper rentene fra forfallstidspunktet fram til betaling skjer. Se Skattebetalingsloven § 11-1 (1) og Skattebetalingsforskriften kapittel 11.

Dersom betalingsfristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag eller lovfestet høytidsdag, forlenges den formelle fristen til førstkommende virkedag, se sktbl. § 10-2. Det er i følge Skattebetalingshåndboken § 9-2 (2) - Fristavbrudd, tilstrekkelig at betaling i nettbank, via reskontro eller kontofon kan dokumenteres registrert i nettbanken før kl. 24.00 på forfallsdagen for å være rettidig betalt. Dette gjelder selv om banken ikke foretar oppdatering og behandling av transaksjonen før på et senere tidspunkt. Se også sktbl. § 9-2 (2).

Rentesatsen som benyttes er forsinkelsesrenten som blir fastsatt av Finansdepartementet 1. januar og 1. juli hvert år. Se Satser - Forsinkelsesrenter for gjeldende rente.

Rentesats ved vedtak om endring eller egenretting av tidligere levert skatte- og mva-melding

Det presiseres at i de tilfeller der det i etterkant av innlevert skatte- eller mva-melding, fastsettes et vedtak om endring eller det foretas en egenretting, brukes det en egen rentesats, se sktbl. § 11-6 (2). Om endring av skatte- og avgiftskrav ved vedtak/egenretting, se sktbl. § 11-2 og 11-4. Se også Skattebetalingshåndboken kap. 11-2 og kap. 11-4.

Rentesatsen som benyttes dersom konsekvensen av endringen er en økning i skatte- eller avgiftskrav, er Norges Banks styringsrente pr. 1. januar pluss et prosentpoeng. Medfører endringen en tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt eller avgift, skal Norges Banks styringsrente pr. 1. januar brukes. For rentesatsen som skal brukes se Satser - Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting.

Merverdiavgift

Forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.), anses ikke som del av vederlaget, se mval. § 4-1 (2) c. Siden det er vederlaget som er beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester, beregnes ikke mva ved innkreving av slike renter. Det er følgelig ikke aktuelt med fradrag for mva på forsinkelsesrenter.

Skatt

Rentene er skattemessig fradragsberettiget, se sktl. § 6-40 (1) og Skatte-ABC.

Forsinkelsesrenter på for sen betaling av skatt i forbindelse med avregning av skatt ved ordinær fastsetting og endringssak er ikke fradragsberettigede rentekostnader og bokføres på konto 8140, se sktl. § 6-40 (5).

Stikkord: forsinkelsesavgift skatt, forsinkelsesrente, forsinkelsesrente forskuddsskatt, forsinkelsesrenter merverdiavgift, forsinkelsesrenter mva, forsinkelsesrenter på merverdiavgift, forsinkelsesrenter restskatt, forsinkelsesrenter skatt, forsinkelserente, forskuddskatt, forhåndsskatt, moms, mva, merverdiavgift