Utgangspunkt

Unntak

I skattebetalingsforskriften § 5-6-13 (2) og (3) er det imidlertid enkelte vilkår som gjør at arbeidsgiver kan unnlate å foreta forskuddstrekk og unnlate å beregne arbeidsgiveravgift på utgiftsgodtgjørelser.

Følgende vilkår må være oppfylt:

  • Arbeidstaker må før utbetaling ha levert et anslag over størrelsen og arten av de forventede utgiftene.
  • Arbeidstaker må snarest og senest innen en måned etter at utgiftene er pådratt, levere endelig oppgave til arbeidsgiveren slik som fastsatt i første kulepunkt. Kvitteringer eller andre bilag som nevnt i skattebetalingsforskriften § 5-6-11 skal følge som vedlegg til oppgaven.
  • Dersom oppgaven viser et mindre beløp enn det utbetalte, skal forskuddstrekket gjennomføres i hele godtgjørelsen med mindre det skjer et oppgjør med arbeidsgiveren eller utgiftsgodtgjørelsen splittes opp etter skattebetalingsforskriften § 5-6-14.

Regelene over gjelder også for godtgjørelse til dekning av løpende utgifter. Det er da tilstrekkelig at det skjer et oppgjør mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren før inntektsårets utgang eller utgiftsgodtgjørelsen splittes opp etter skattebetalingsforskriften § 5-6-14.

Her kan du lese mer om utgiftsgodtgjørelse i Skatte-ABC.