Ved kjøp av varer og tjenester

Ved salg av varer og tjenester

Periodisering av inntekter (forskuddsfakturerte)

I følge regnskapsloven § 4-1 nr. 2 skal inntekter resultatføres i den periode de er opptjent, dvs. når varen er levert eller tjenesten utført. Dersom det forskuddsfaktureres, må det derfor foretas en regnskapsmessig periodisering av inntektene.

Et eksempel på hvordan dette kan håndteres i praksis er
Stikkord: forskuddsfakturert husleie, periodiseringer, leasing, intekter, forhåndsfakturering