PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Franchiseavgift kostnadsføring

  Franchiseavtaler

  • D1040 Lisenser, ervervet
  • D7605 Royalties
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Satser

  Aktivering

  Generelt

  Franchiseavgift kostnadsføring, tar for seg hvordan engangsavgift og årlig royalty skal aktiveres og kostnadsføres i avtaleperioden.

  En franchisseavtale er en tidsbegrenset avtale mellom næringsdrivende, der den ene er franchisetaker og den andre er franchisegiver. Franchisegiver har utviklet et forretningskonsept som franchisetaker kjøper rettighetene til å bruke. En slik avtale innholder bruk av selskapsnavn, forretningsstrategi, butikkonsept, logistikktjenester, felles profilering og markedsføring, inventar, husleie osv.

  Når en franchisetaker kjøper rettighetene til et konsept er det vanlig at det påløpet en etableringavgift, og så kommer det i tillegg en månedlig/årlig royalty. Denne avgiften er som regel basert på en prosentandel av omsetningen.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av franchiserettigheter jf mval § 8-1. Henvisningen til denne paragraf gjelder både engangsavgift og månedlig/årlig royalty.

  Bokføring

  Ved bokføring av avtaler som innholder en engangsavgiften, skal engangsavgiften balanseføres og periodiseres over avtaleperioden mot konto 1040 Lisenser.

  Den månedlige/årlige avgiften kostnadsføres fortløpende i regnskapet mot konto 7605 Royalties.

  Konteringsforslag

  I dette eksempelet er det en engangsavgiften som blir avskrevet over avtaleperioden, og avtaleperioden er på fem år. I tillegg til engangsavgiften vil det påløpe en årlig royalty som dekker husleie, inventar og andre rettigheter. Denne royaltyen er som regel en fast prosent av omsetningen eller av profitten.

  Engangsavgiften påløper på kr 350 000. Det er flere forskjellige måter engangsavgiften blir behandlet på, men i dette eksempelet blir den innbetalt ved kontraktsinngåelse. Et alternativ er å betale den igjennom hele avtaleperioden, men dette avhenger av hva som står i selve avtalen.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva
  Engangsavgiften Konto 1040 Lisenser Leverandørreskontro Kr 350 000 Fradrag
  Periodisering År 1 Konto 6029 Av.skrv. immaterielle eiendeler Konto 1040 Lisenser Kr 70 000
  Periodisering År 2 Konto 6029 Av.skrv. immaterielle eiendeler Konto 1040 Lisenser Kr 70 000

  Første års royalty påløper til kr 1 000 000.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva
  Årlig royalty Konto 7605 Royalties Leverandørreskontro Kr 500 000 Fradrag

  Den årlige royaltyen periodiseres månedlig igjennom året.

  Stikkord:

  • franchise,
  • franchiseavtale,
  • franchising,
  • kjedeavgift,
  • kjedekontingent,
  • kjedekostnader,
  • medlemsavgift,
  • kostand,
  • omkostning,
  Franchiseavgift kostnadsføring
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan