Franchiseavgift kostnadsføring

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1040 Lisenser, ervervet
Debet
7605 Royalties
Debet

Satser

Aktivering

Generelt

Franchiseavgift kostnadsføring, tar for seg hvordan engangsavgift og årlig royalty skal aktiveres og kostnadsføres i avtaleperioden.

En franchisseavtale er en tidsbegrenset avtale mellom næringsdrivende, der den ene er franchisetaker og den andre er franchisegiver. Franchisegiver har utviklet et forretningskonsept som franchisetaker kjøper rettighetene til å bruke. En slik avtale innholder bruk av selskapsnavn, forretningsstrategi, butikkonsept, logistikktjenester, felles profilering og markedsføring, inventar, husleie osv.

Når en franchisetaker kjøper rettighetene til et konsept er det vanlig at det påløpet en etableringavgift, og så kommer det i tillegg en månedlig/årlig royalty. Denne avgiften er som regel basert på en prosentandel av omsetningen.

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av franchiserettigheter jf mval § 8-1. Henvisningen til denne paragraf gjelder både engangsavgift og månedlig/årlig royalty.

Bokføring

Ved bokføring av avtaler som innholder en engangsavgiften, skal engangsavgiften balanseføres og periodiseres over avtaleperioden mot konto 1040 Lisenser.

Den månedlige/årlige avgiften kostnadsføres fortløpende i regnskapet mot konto 7605 Royalties.

Konteringsforslag
Stikkord: franchise, franchiseavtale, franchising, kjedeavgift, kjedekontingent, kjedekostnader, medlemsavgift, kostand, omkostning

Franchiseavgift inntektsføring