PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fri bolig i arbeidsforhold

  Fri bolig

  • D6300 Leie lokale
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Temaet tar for seg bokføring, lønnsbehandling og merverdiavgift ved dekking av fri bolig i arbeidsforhold.

  Lønn

  Fordel fri bolig er som hovedregel skattepliktig se sktl. § 5-1 (1) og sktl. § 5-10 (a) og sktl. § 5-12. En viktig presisering er at fordel ved å bo i ett rom går etter reglene for fritt losji mens fordel ved å bo i mer enn ett rom faller inn under reglene om fri bolig.

  Refunderer arbeidsgiver arbeidstakers husleie behandles dette som lønn og innrapporteres, se «Lønns-ABC 2014 -> Arbeidsgiveren refunderer arbeidstakerens husleie (privat utgift)».

  Fordel ved fri bolig skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for feriepenger.

  A-melding

  Fordel fri bolig er som hovedregel skattepliktig for mottaker og skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Bolig.

  Verdsettelse

  Arbeidsgiveren skal snarest mulig og senest når boligen tas i bruk henvende seg til fastsettingskontoret for å få fastsatt leieverdien. Fordelen ved hel eller delvis fri bolig fastsettes etter hva leieverdien (markedsverdien) er for tilsvarende boliger på stedet. Ved verdsettelse av boligen må det tas hensyn til arbeidsgivers dekning av strøm, oppvarming etc. se Skattebetalingsforskriften § 5-8-20, § 5-8-21 og 5-8-22. Dersom arbeidstaker har betalt innskudd eller leie skal dette hensyntas i verdsettelsen, se sktbf. § 5-8-30.

  Skjemaet "Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold (RF- 1158)" skal sendes til skattekontoret.

  Unntak

  • Fri bolig er som hovedregel ikke skattepliktig dersom skatteyter ville hatt fradragsrett for kostnader som han/hun har dekket selv.
  • Fordel ved bruk av Forsvarets tjenesteboliger er ikke skattepliktig, se sktl. § 5-15 (1).
  • Fri bolig for utenlandske arbeidstakere er i særskilte tilfeller trekkfritt.

  Se «Lønns-ABC 2014 -> Arbeidsgiveren stiller bolig helt eller delvis fritt til disposisjon i Norge».

  Skattemessige konsekvenser

  Arbeidsgivers kostnader til å yte fri bolig i arbeidsforhold er på lik linje som lønn en fradragsberettiget kostnad.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag for innkjøp/kostnader relatert til fri bolig, se mval. § 8-3 (1) d. Dette gjelder også for kostnader til anskaffelse av bolig og ivaretakelse av de gjøremål som oppstår i tilknytning til boligsituasjonen, da dette anses som et privat anliggende for den enkelte arbeidstaker. F.eks. kostnader til megler og administrative kostnader i forbindelse med boligen, se KMVA 6798 og «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017 -> § 8-3. Andre begrensninger i fradragsretten» bokstav d og g.

  Stikkord:

  • ansatte,
  • brensel,
  • firmaleilighet,
  • fri bolig,
  • fri bolig feriepenger,
  • fyringsutgifter,
  • gratis,
  • hybel,
  • leilighet,
  • leiligheter for ansatte,
  • naturalytelse,
  • pendlerbolig,
  • subsidiert,
  • tjenestebolig,
  • utlandet,
  • varme,
  • elektrisitet,
  • strøm,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • fyring,
  • arbeidsforhold,
  • ansatt,
  Fri bolig i arbeidsforhold
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan