Januar

Februar

1. februar - Aksjonærregisteroppgaven - elektronisk og papir

Fristen var 31. januar i 2020.

1. februar - Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk for avvikende regnskapsår

Fristen var 31. januar i 2020.

For årsregnskap med regnskapsår som avsluttes i perioden 1. januar til 30. juni er siste frist for innsending til Regnskapsregisteret 31. januar i påfølgende år.

1. februar - Boligsameier - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Fristen var 31. januar i 2020.

Boligsameier med 9 eller flere eierseksjoner skal levere opplysninger til Skatteetaten om sameiers andel av felles inntekter, utgifter, formue og gjeld.

Leveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

1. februar - Boligselskap - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Fristen var 31. januar i 2020.

Boligselskap skal levere opplysninger til Skatteetaten om andelshavers/aksjonærs andel av inntekter, utgifter, formue og gjeld.

Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

1. februar - Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Fristen var 31. januar i 2020.

Offentlige myndigheter skal levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Opplysningene kan innrapporteres løpende per måned eller samlet.

Leveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

Skjemaet heter RF-1319 Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter.

3. februar - Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (a-ordningen)

Ordinær frist er 1. februar.

Fristen var 1. februar i 2019.

3. februar - Søknadsfrist for årstermin merverdiavgift

Ordinær frist er 1. februar.

Fristen var 1. februar i 2019.

5. februar - A-melding januar (levering)

10. februar - Skattepliktig kundeutbytte - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Banker, forsikringsselskaper mv som betaler ut kundeutbytte skal levere opplysninger til Skatteetaten om utbetalt beløp. Leveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar

10. februar - MVA-melding - 6. termin (levering og betaling)

Fristen var 11. februar i 2019.

10. februar - Kompensasjonsmelding for MVA - 6. termin (levering)

Fristen var 11. februar i 2019.

10. februar - Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding) - 4. kvartal

Frist for rapportering for 4. kvartal, RF-0005.
Fristen var 11. februar i 2019.

Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt skal leveres av næringsdrivende og offentlige virksomhetene som ikke er registert i Merverdiavgiftsregisteret, og som: kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller kjøper klimakvoter og gull fra en norskregistrert selger.

10. februar - Internasjonal rapportering CRS/FATCA - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Virksomheter omfattet av CRS/FATCA-reglene, og som ikke er rapporterer CRS/FATCA-opplysninger gjennom formatene for Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring, Verdipapirfond, Aksjesparekonto, Fondskonto eller Finansprodukter, skal levere opplysninger til Skatteetaten om utenlandske kontohavere i ordningen Internasjonal rapportering CRS/FATCA. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar året etter inntektsåret.

10. februar - Verdipapirfond - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Forvaltningsselskap, Verdipapirsentralen og andre som selger fond og som er opplysningspliktige skal levere opplysninger til Skatteetaten om verdipapirfond. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar året etter inntektsåret.

10. februar - Fondskonto - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Ny ordning fra 2019.

Se mer på Skatteetaten.no.

10. februar - Aksjesparekonto - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Tilbydere av aksjesparekonto (ASK) skal levere opplysninger til Skatteetaten. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar året etter inntektsåret.

10. februar - Finansprodukter - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Banker og finansinstitusjoner som tar del i forvaltningen eller omsetningen av finansielle produkter for andres regning som ledd i sin forretningsvirksomhet er rapporteringspliktige til Skatteetaten etter skatteforvaltningsloven § 7-3. Innleveringsfrist er 10. februar året etter inntektsåret.

17. februar - Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige

Ordinær frist er 15. februar.

Fristen var 15. februar i 2019.

17. februar - Godtgjøring til opphaver til åndsverk - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Næringsdrivende, skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter som betaler godtgjøring eller honorar til opphaver til åndsverk for bruk av selve opphavsretten, skal rapportere på ordningen. Leveringsfristen er 15. februar året etter inntektsåret.

Send inn skjema RF-1357.

Ordinær frist er 15. februar.

Fristen var 15. februar i 2019.

17. februar - Betalinger til selvstendig næringsdrivende - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret skal rapportere det fakturerte beløpet, ekskl. mva. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 15. februar året etter inntektsåret.

Fristen gjelder for levering av tredjepartsopplysninger og sende årsoppgave til den skattepliktige.

Ordinær frist er 15. februar.

Fristen var 15. februar i 2019.

17. februar - Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 1. termin (betaling)

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.

Ordinær frist er 15. februar.

Fristen var 15. februar i 2019.

20. februar - VPS - frist for rapportering av transaksjonsoppgaver

Verdipapirsentralen skal levere opplysninger til Skatteetaten over investors transaksjonsoppgaver for finansielle instrumenter. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. februar året etter inntektsåret.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember