Frivillig registrering for utleie

Merverdiavgift

For å sikre likestilling mellom å eie et bygg hvor alle drifts- og vedlikeholdskostnader er fradragsberettiget for merverdiavgift, og å leie ut bygget som ikke har rett til fradrag for de samme kostnadene, kan utleier frivillig registreres i et særskilt register. Bygget eller anlegget må brukes i virksomhet fastsatt i mval. § 2-3 (1). Innholdet i begrepet næringsvirksomhet i merverdiavgiftsloven er ikke presisert, men i forarbeidene til merverdiavgiftsloven gis det uttrykkelig støtte for at virksomheten må være egnet til å gi overskudd, se Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) punkt 6.8.1 og UTV 2013/1640.

Kravene til frivillig registrering er:

 • Merverdiavgiftslovens øvrige betingelser for registrering må være oppfylt, se mval. § 2-1
 • Leiekontrakter må foreligge før registrering kan finne sted, se fmva. § 2-3-1
 • Leietaker må være avgiftsregistrert
 • De leide lokalene må benyttes i avgiftspliktig virksomhet

Frivillig registrering er aktuelt ved utleie av (listen er ikke uttømmende):

 • Bygg og anlegg til MVA registrerte (inkl. fremleie)
 • Bygg eller anlegg kommuner etc. (inkl. fremleie)
 • Kaianlegg og brygger, se mval. § 6-30 for utleie til utenlandske fartøy
 • Hoteller (ikke romutleie i hotellvirksomhet)
 • Leasing/fremleie av fast eiendom til kommuner etc.
 • Lokaler til møter, kurs og selskap (ikke fra hotellvirksomhet, eller kombinert med servering). Gjelder også utleie av slike lokaler fra idrettslag som har billettinntekter under 3 mill. NOK.
 • Rom til overnatting i institusjoner, sykehushotell og internatskoler
 • Permanente anleggsbrakker og brakkerigg

Bruker leietaker deler av arealet til ikke-avgiftspliktig virksomhet, vil denne delen ikke kunne inngå i den frivillige registreringen.

Krav til søknad om frivillig registrering

Virksomhet som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Hvis en virksomhet som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ønsker å bli frivillig registrert for utleie av bygg eller anlegg, må det sendes en søknad til skattekontoret om å bli registrert, jf. mval. § 14-1, skatteforvaltningloven § 8-13 og skatteforvaltningsforskriften § 8-13.

Virksomhet som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Kravet om søknad for frivillig registrering ved utleie av bygg og anlegg ble opphevet fom. 1. juli 2014 for utleiere som allerede er avgiftsregistrert.

Næringsdrivende og offentlig virksomhet som driver utleie av bygg og anlegg etter mval. § 2-3 (1) og (2), og er registrert i Merverdiavgiftsregisteret etter mval. § 2-1, er ansett som frivillig registrert dersom leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig (tilkjennegivelse). Se mval. § 2-3 (3).

Det vil si at mange utleieforhold klassifiseres som avgiftspliktige på grunnlag av at utleier fakturerer husleien med utgående merverdiavgift, bokfører omsetningen som avgiftspliktig og innrapporterer dette på mva-meldingen.

I en tidlig fase av utleieforholdet, før det er grunnlag for å fakturere husleie, kan man bruke avtale der det går fram at leien vil bli avgiftsberegnet som grunnlag for å oppfylle vilkåret om at leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig, se mval. § 2-3 (3). Se FIN 171213 for spørsmål rundt begrepet «leier ut» i forbindelse med frivillig registrering. Utleier bør sørge for at det kommer klart fram i leieavtalen om det skal beregnes merverdiavgift på husleien eller ikke.

Med ordlyden «leieforholdet» i mval. § 2-3 (3), understrekes det at lovendringen bare er gjeldende for det enkelte leieforholdet og ikke for hele utleievirksomheten.

Det er et krav for fradragsføring av inngående merverdiavgift at leiekontrakt er inngått.

Virksomhet som ønsker å holde enkelte bygg utenfor registreringen

Dersom en virksomhet ønsker at enkelte bygg eller arealer i bygg blir holdt utenfor registreringen må det opplyses om dette i registreringssøknaden. Også enheter som i fremtiden oppfyller vilkårene etter ordningen vil automatisk bli omfattet av registreringen hvis ikke utleier bestemmer å holde dem utenfor ordningen og informerer skattekontoret om dette.

Virkningstidspunktet for en frivillig registrering

Alminnelig fradragsrett etter mval. § 8-1 gir fradragsrett for inngående merverdiavgift kun for anskaffelser som er gjort fom. virkningstidspunktet for den frivillige registreringen. Inngående avgift på anskaffelser som er gjort før virkningstidspunktet kan fradragsføres etter reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør. Det er et vilkår for tilbakegående avgiftsoppgjør at anskaffelsen blir tatt direkte i bruk i avgiftspliktig virksomhet. Dvs. at anskaffelser som først brukes utenfor avgiftspliktig virksomhet, ikke har rett til tilbakegående avgiftsoppgjør. Se mer om tilbakegående avgiftsoppgjør på tema Tilbakegående avgiftsoppgjør.

Før 1. juli 2014 kunne den frivillige registreringen tidligst skje med virkning fra og med den oppgaveterminen den elektroniske søknaden om registrering ble loggført i mottakssentralen som godkjent eller dersom søknaden er levert på papir, tidligst med virkning fra og med den oppgaveterminen søknaden ble postlagt.

Nå har utleier bedre tid til å innrette seg i forhold til ordningen med frivillig registrering for utleie av bygg og anlegg etter mval. § 2-3 (1), (2) og (3), jf. mval. § 14-1 (4) og (5).

Virkningstidspunktet for den frivillige registreringen etter mval. § 2-3 (1) og (2) kan tidligst skje med virkning fra og med en oppgavetermin som utløp de siste seks måneder før den elektroniske søknaden ble loggført i mottakssentralen eller dersom søknaden er levert på papir, tidligst med virkning fra og med en oppgavetermin som utløper de siste seks måneder før søknaden ble postlagt, se mval. § 14-1 (4).

Virkningstidspunktet for den frivillige registreringen etter mval. § 2-3 (3) kan tidligst skje med virkning fra og med en oppgavetermin som utløp de siste seks måneder før avgiftsbehandlingen av utleieforholdet ble tilkjennegitt, se mval. § 14-1 (5). Her vil utleier kunne legge inngått leiekontrakt og fakturering av husleien til grunn for å ha tilkjennegitt en eventuell avgiftsbehandling av utleieforholdet.

Eksempler på konsekvenser av virkningstidspunktet for frivillig registrering:
Stikkord: fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eiendom, frivillig registrering, utleie eiendom, kmva, leasing

Utgifter til oppkjøp av nye lokaler