Garanti - og reklamasjonskostnader

Garanti- og reklamasjonskostnader er kostnader ved utføring av reparasjoner, bytting av deler mv. på tidligere leverte varer eller tjenester innenfor garantitiden virksomheten opererer med. Selger eller produsent av varer og tjenester pådrar seg normalt et slikt garanti og reklamasjonsansvar for en gitt tid etter levering. Reklamasjonskostnader er kostnader som påløper innenfor forbrukers lovfestede eller avtalte reklamasjonsrett.

Det skilles mellom ikke-separable og separable ytelser, og de blir behandlet på to forskjellige måter. Hovedforskjellen på ytelsene er at ikke-separable ytelser er lovpålagte ytelser som følger loven, som f.eks. reklamasjon. De separable ytelsene er ytelser som kommer i tillegg til selve produktet og er garantier eller serviceavtaler som går utover den lovpålagte garantien. De har som oftest også en markedspris som kommer i tillegg til selve varen. Ikke-separable og separable ytelser blir behandlet forskjellig regnskapsmessig.

For serviceavtaler, se temaet om serviceavtaler ved salg av varer og tjenester.

Skatt

Faktiske garanti- og reklamasjonskostnader som er pådratt i forbindelse med oppfyllelsen av garantien eller reklamasjonen, kan fradragsføres i virksomheten. Avsetning til fremtidige garanti- og reklamasjonskostnader er ikke fradragsberettiget, se sktl. § 14-2 andre ledd. Det er uten betydning om avsetningen er ført som inntektsreduksjon eller kostnadsført.

Avsetninger til garanti- og reklamasjonskostnader vedrørende varer og tjenester som er levert ved inntektsårets utgang kan fradras formuen som gjeld under forutsetning av at avsetningen ikke overstiger sannsynlige kostnader.

Se mer om garanti- og reklamasjonskostnader i Skatte-ABC.

Noter

Avsetninger til garanti- og reklamasjon knyttet til varekretsløpet skal normalt klassifiseres som kortsiktig gjeld og spesifiseres i note, se NRS 13.7.7 Garanti og service i forbindelse med salg, andre avsnitt. Noten skal opplyse om summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført, og dersom garantiforpliktelser er sikret ved pant skal det opplyses særskilt om dette. Se rskl. § 7-28 og rskl. § 7-40.

For mer om noter for små foretak, se NRS 8.8.4 Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser.

Stikkord: avsetning, garanti, garantiavsetning, garantikostnader, garantiomkostninger, garantisalg, garantistillelse, reklamasjoner, reklamasjonsutgifter, kostand, omkostning, kostnad, omsetning, kmva

Lovpålagt garantiansvar

Utvidet garantiansvar

Små foretak