PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Lovpålagt garantiansvar

  Garanti - og reklamasjonskostnader

  • D7550 Garantikostnad
  • K2970 Fremtidig garantiytelse
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Generelt

  Når det gjelder garantiansvar som følges av lov eller alminnelig avtalerett, anses dette for å være en ikke-separabel ytelse. Her vil inntektsføringen normalt finne sted på salgstidspunktet. Salgsgarantien er en rettslig forpliktelse og estimerte utgifter til å innfri garantiansvaret skal kostnadsføres sammen med inntekten i tråd med sammenstillingsprinsippet. Det betyr at virkelig verdi av fremtidige utgifter knyttet til å oppfylle garantien, beregnet til beste estimat, skal kostnadsføres på salgstidspunktet og balanseføres som avsetning.

  I garantiperioden blir kostnaden som er knyttet til garantiansvaret periodisert.

  Eksempel

  Ved salg av en vare med et lovpålagt garantiansvar skal den estimerte garantikostnaden kostnadsføres samtidig som salget av varen inntektsføres på transaksjonstidspunktet, og periodiseres utover garantiperioden.

  I dette eksempelet har de fremtidige reklamasjonskostnadene ved salg av en vare blitt estimert til kr 6 000. Som vist i eksempelet under blir den estimerte kostnaden kostnadsført i sin helhet på salgstidspunktet og periodisert igjennom reklamasjonstiden.

  Kontering

  År Beskrivelse Debet Kredit Beløp
  x Avsetning av garantikostnad Konto 7550 Garantikostnad Konto 2970 Fremtidig garantiytelse 6 000
  x1 til x3 Reduksjon av avsetning Konto 2970 Fremtidig garantiytelse Konto 7550 Garantikostnad 2 000

  Skatt

  Faktiske garanti- og reklamasjonskostnader som er pådratt i forbindelse med oppfyllelsen av garantien eller reklamasjonen, kan fradragsføres i virksomheten. Avsetning til fremtidige garanti- og reklamasjonskostnader er ikke fradragsberettiget, se sktl. § 14-2 andre ledd. Det er uten betydning om avsetningen er ført som inntektsreduksjon eller kostnadsført.

  Avsetninger til garanti- og reklamasjonskostnader vedrørende varer og tjenester som er levert ved inntektsårets utgang kan fradras formuen som gjeld under forutsetning av at avsetningen ikke overstiger sannsynlige kostnader.

  Se mer om garanti- og reklamasjonskostnader i Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • avsetning,
  • garanti,
  • garantiavsetning,
  • periodisering,
  • reklamasjoner,
  • reklamasjonsutgifter,
  • kmva,
  • Kostand,
  • kostnad,
  Lovpålagt garantiansvar
  382 1307 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan