Garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri
Kredit
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Den utenlandske leverandøren av varer eller anlegg har i kontrakt forpliktet seg til å utføre nødvendige supplerings- og justeringsarbeider mv. uten særskilt betaling i garantitiden. Garantireparasjonen er innkalkulert i det opprinnelige vederlaget for leveransen og vil være avgiftsberegnet gjennom dette.

Merverdiavgift

Fra 1. januar 2012 er garantireparasjoner for utenlandsk oppdragsgiver hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet som blir utført i Norge, fritatt for beregning av merverdiavgift ved fakturering til den utenlandske leverandøren. Merverdiavgiftsfritaket gjelder for hele garantireparasjonen, dvs. både vare- og tjenestedelen. Dette er en gjeninnføring av regelverket slik det var i tidligere forskrift av 16. juni 1972 nr. 1 (nr. 53), Forskrift om avgift på garantireparasjoner, som ble opphevet da den nye merverdiavgiftsloven trådte i kraft 1. januar 2010. I den gamle forskriften var det et vilkår for merverdiavgiftsfritaket at garantireparasjonen i sin helhet ble dekket av den utenlandske oppdragsgiveren, men et slikt krav er i følge Finansdepartementet ikke videreført i de nye bestemmelsene, se UTV 2011/1757. Dvs. at dersom en bilimportør dekker deler av omkostningene, vil fritaket allikevel være gjeldende for den delen som blir dekket av den utenlandske oppdragsgiveren.

Det er et vilkår at næringsdrivende hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, se mval. § 6-34.

Gjeninnføringen av bestemmelsen har betydning for garantireparasjoner av blant annet biler og hvite- og brunevarer.

Tidligere i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2011

Dersom varen eller anlegget ikke ble sendt tilbake til den utenlandske leverandøren for garantireparasjon, men ble reparert av en 3. part i Norge, skulle det beregnes norsk merverdiavgift på tjenesten når faktura ble sendt til den utenlandske leverandøren, jf. mval. § 6-22 (1) som setter som vilkår for fritak ved utførsel av tjenester at tjenesten er «helt ut» til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet. Den utenlandske leverandøren var derfor nødt til å søke refusjon for denne avgiften etter mval. § 10-1, fmva. §§ 10-1-1 og 10-1-2.

Stikkord: garantireparasjoner, reprasjoner

Egenandel ved reparasjon av varer - kjøper

Egenandel ved reparasjon av varer - selger