Salg - Gavekort

Salg - Formidling av gavekort

Konto
2900 Forskudd fra kunder
Kredit
3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig
Kredit
7210 Provisjonskostnad, ikke opplysningspliktig
Debet

Gjelder merverdiavgiftsbehandling og bokføring i tilfeller der en leverandør av en vare eller tjeneste selger gavekort gjennom en forhandler, og gavekortet kan brukes på et senere tidspunkt ved kjøp i leverandørens (nett)butikk.

Merverdiavgift

Gavekortet

Omsetning av varer og tjenester er som hovedregel avgiftpliktig, se mval. § 3-1. Omsetning er definert i mval. § 1-3 første ledd bokstav a, som levering av varer og tjenester mot vederlag. Ved salg av gavekort skjer det ikke noen levering av varer og tjenester. Derfor anses ikke salg av gavekort som omsetning, men som en forskuddsbetaling, og det skal ikke beregnes merverdiavgift på salg av gavekort.

Formidlingstjenesten

Dersom en forhandler skal selge gavekort for en leverandør, vil forhandler anses å yte formidlingstjenester. Slike tjenester er som hovedregel avgiftspliktige etter mval. § 3-1 (1), og den næringsdrivende skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret, jf. mval. § 2-1.

Formidlingstjenester regnes som fjernleverbare tjenester, og registrerte næringsdrivende skal ikke beregne merverdiavgift på omsetning av slike tjenester når mottaker er hjemmehørende i utlandet, jf. mval. § 6-22 (2). Fjernleverbare tjenester er tjenester hvor utførselen eller leveringen av tjenesten etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt sted. Merverdiavgiftsbehandlingen av vederlaget for slike formidlingstjenester vil derfor avhenge av om leverandøren er næringsdrivende hjemmehørende i utlandet eller driver næring i merverdiavgiftsområdet, jf. mval. § 1-2 (2).

Mottaker av formidlingstjenesten (leverandør) er hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet

Forhandler skal fakturere leverandøren for formidlingstjenester med merverdiavgift.

Mottaker av formidlingstjenesten (leverandør) er hjemmehørende i utlandet

Forhandler skal fakturere leverandøren for formidlingstjenesten uten merverdiavgift.

Bokføring

Begge eksemplene under gjelder når leverandør er hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet.

Eksempel på bokføring for leverandør
Eksempel på bokføring for forhandler
Stikkord: billettservice, itunes, provisjon, spotify, wimp, omsetning, presang, til gode

Bruk - Gavekort

Ubenyttede - Gavekort

Utstedelse - Tilgodelapper

Innløsning - Tilgodelapper

Ubenyttede - Tilgodelapper