PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Formidling av gavekort

  Gavekort og tilgodelapper

  • D7210 Provisjonskostnad, ikke opplysningspliktig
  • K2900 Forskudd fra kunder
  • K3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig

  Gjelder merverdiavgiftsbehandling og bokføring i tilfeller der en leverandør av en vare eller tjeneste selger gavekort gjennom en forhandler, og gavekortet kan brukes på et senere tidspunkt ved kjøp i leverandørens (nett)butikk.

  Merverdiavgift

  Gavekortet

  Omsetning av varer og tjenester er som hovedregel avgiftpliktig, se mval. § 3-1. Omsetning er definert i mval. § 1-3 første ledd bokstav a, som levering av varer og tjenester mot vederlag. Ved salg av gavekort skjer det ikke noen levering av varer og tjenester. Derfor anses ikke salg av gavekort som omsetning, men som en forskuddsbetaling, og det skal ikke beregnes merverdiavgift på salg av gavekort.

  Formidlingstjenesten

  Dersom en forhandler skal selge gavekort for en leverandør, vil forhandler anses å yte formidlingstjenester. Slike tjenester er som hovedregel avgiftspliktige etter mval. § 3-1 (1), og den næringsdrivende skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret, jf. mval. § 2-1.

  Formidlingstjenester regnes som fjernleverbare tjenester, og registrerte næringsdrivende skal ikke beregne merverdiavgift på omsetning av slike tjenester når mottaker er hjemmehørende i utlandet, jf. mval. § 6-22 (2). Fjernleverbare tjenester er tjenester hvor utførselen eller leveringen av tjenesten etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt sted. Merverdiavgiftsbehandlingen av vederlaget for slike formidlingstjenester vil derfor avhenge av om leverandøren er næringsdrivende hjemmehørende i utlandet eller driver næring i merverdiavgiftsområdet, jf. mval. § 1-2 (2).

  Mottaker av formidlingstjenesten (leverandør) er hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet

  modell som viser salg av gavekort

  Forhandler skal fakturere leverandøren for formidlingstjenester med merverdiavgift.

  Mottaker av formidlingstjenesten (leverandør) er hjemmehørende i utlandet

  Forhandler skal fakturere leverandøren for formidlingstjenesten uten merverdiavgift.

  Bokføring

  Begge eksemplene under gjelder når leverandør er hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet.

  Eksempel på bokføring for leverandør

  Bokføring ved salg av gavekortet pålydende kr 200,- til forhandler med tilhørende provisjonskostnad på kr 25 (eks.mva).

  Kommentar Debet Kredit Beløp Mva
  Salg av gavekort til forhandler Kundereskontro Konto 2900 Forskudd fra kunder kr 200 Ingen
  Provisjonskostnad i forbindelse med salget Konto 7210 Provisjonskostnad Leverandørreskontro kr 25 Fradrag
  Kunde kjøper varer (i nettbutikk) Konto 2900 Forskudd fra kunder Konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats Kr 200 Pliktig
  Eksempel på bokføring for forhandler

  Bokføring ved kjøp av gavekortet pålydende kr 200,- fra leverandør med tilhørende provisjonsinntekt på kr 25 (eks.mva).

  Kommentar Debet Kredit Beløp Mva
  Kjøp av gavekort fra leverandør Konto 1579 Andre kortsiktige fordringer Leverandørreskontro kr 200 Ingen
  Provisjonsinntekt i forbindelse med salget Kundereskontro Konto 3701 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig kr 25 Pliktig
  Salg gavekort i (nett)butikk Konto 1920 Bankinnskudd Konto 1579 Andre kortsiktige fordringer Kr 200 Ingen

  Stikkord:

  • billettservice,
  • itunes,
  • provisjon,
  • spotify,
  • wimp,
  • omsetning,
  • presang,
  • til gode,
  Salg - Formidling av gavekort
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan