Fra arbeidsgiver

Skattepliktige gaver (hovedregelen)

Skatt

Skatteplikt (mottaker)

Hovedregelen er at alle gaver/naturalytelser ervervet i arbeidsforhold er skattepliktig inntekt for mottakeren fordi gaven anses "vunnet ved arbeid", jf. sktl. § 5-10 bokstav a jf. § 5-1(1). Gaver som gis til den ansattes ektefeller eller barn, behandles som om gaven skulle vært gitt direkte til den ansatte. Det er gitt unntak fra skatteplikten under visse vilkår, se Skattefrie gaver i arbeidsforhold og undertemaet om skattefrie gaver.

Verdien av en skattepliktig gave fastsettes ut fra hva det ville ha kostet arbeidstakeren å kjøpe vedkommende vare eller tjeneste selv, altså omsetningsverdien. Tidspunktet for verdsettelsen er når gaven/naturalytelselsen går over til privat eie. Du kan lese mer om verdsettelse av naturalytelser i Skatte-ABC og i uttalelse fra SKD den 6. mai 2019.

Gaver og personalrabatter behandles etter hver sine regler, se FSFIN § 5-15-1 og FSFIN § 5-15-3. Se eget tema om personalrabatter.

En gave kan være delvis skattepliktig, jf FSFIN § 5-15-1(4) annet punktum, og i så fall må man behandle den skattepliktige delen som skattepliktig gave og den skattefrie delen som skattefri gave mht skatt, innrapportering, trekkplikt og arbeidsgiveravgift.

Les mer om skatteplikt for gaver i gaver og tilskudd i arbeidsforhold (Skatte-ABC).

Fradragsrett (arbeidsgiver)

Gaver til ansatte er fradragsberettiget for arbeidsgiveren i samme utstrekning som lønnsutbetalinger, jf. sktl. § 6-1, se Skatte-ABC. Dette gjelder selv om gaven er skattefri for mottakeren.

Lønn

Innrapportering

Arbeidsgiver skal innrapportere skattepliktig gave på a-meldingen som Naturalytelser - uspesifiserte trekkpliktige naturalytelser eller som Kontantytelse - annet.

Hvis kun deler av en gave er skattepliktig, f.eks. julegave til alle ansatte som er verdt kr 2500, skal bare den skattepliktige delen innrapporteres, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2(1) første punktum, jf. FSFIN § 5-15-1(4) annet punktum.

Skattefrie gaver behandles i eget avsnitt nedenfor.

Trekkplikt

Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk i skattepliktig gave, jf. sktbl. § 5-6(1) bokstav a og sktbl. § 5-4(1).

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift av skattepliktig gave, jf. folketrygdloven § 23-2.

Merverdiavgift

Det gis ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver til ansatte (uavhengig av om gaven er skattepliktig eller ikke for mottaker). Se mval. § 8-3 (1) d.

Skattefrie gaver (unntak fra hovedregelen)

Satser:Skattefrie gaver i arbeidsforhold

Skatt

Skattefritak (mottaker)

Lovgiver har gjort enkelte unntak fra hovedregelen om skatteplikt for gaver i arbeidsforhold. Noen gaver er skattefrie hvis man følger de vilkårene og beløpsgrensene som er fastsatt i FSFIN § 5-15-1. Se Satsene for skattefrie gaver i arbeidsforhold.

Hvis gaven er verdt mer enn beløpsgrensen, er beløpet opp til beløpsgrensen skattefritt (skattefri gave) og det overskytende beløpet skattepliktig (skattepliktig gave), jf. FSFIN § 5-15-1(4) annet punktum. Beløpsgrensene gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter (f.eks. forretningsforbindelser).

Skattefritaket omfatter gaver til ansatte og styremedlemmer.

Naturalytelse: Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, regnes som naturalytelse. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven. Gavekort som kan løses inn i kontanter anses som kontantytelse og er således skattepliktige.

Generell ordning: Ifølge FSFIN § 5-15-1(4) første punktum er det et krav av gaven(e) gis som en del av en generell ordning. Med det menes at alle ansatte må ha rett til gaver ved de samme anledningene. Gavene trenger ikke være helt like, men de må være omtrent like mye verdt. På forespørsel har Skatteetaten svart at dersom noen (typer) ansatte får dyrere gaver, vil det overskytende kunne regnes som individuell avlønning og dermed skattepliktig. Videre opplyser Skatteetaten at med "generell ordning i bedriften" menes en generell ordning i det rettssubjektet som er den aktuelle arbeidstakerens formelle arbeidsgiver, altså i det rettssubjektet som arbeidstakeren har inngått arbeidsavtalen med. Det er ikke noe krav om at det (også) må være en generell ordning i et evt. konsern som arbeidsgiverselskapet inngår i. Reglene om skattefrie gaver omfatter ikke eksplisitt styremedlemmer, men i praksis er det godtatt at også disse kan få skattefrie gaver på linje med ansatte. Det er ifølge Skatteetaten ikke et krav at den generelle ordningen omfatter styremedlemmer. En ordning der det gis gaver til ansatte opp til maksgrensene er derfor skattefri selv om ikke styremedlemmene er omfattet av den ordningen.

I tillegg til reglene om skattefrie gaver i FSFIN § 5-15-1 kommer oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. Slike gaver anses i praksis ikke som skattepliktige for mottaker. Dette gjelder både i og utenfor ansettelsesforhold. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger mottas andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

Eks.: Den ansatte får en vin til kr 100 på sin bursdag. I tillegg får hun en skattefri gave iht. reglene i FSFIN § 5-15-1(3) verdt kr 2000 (f.eks. julegave). Begge gavene er da skattefrie for den ansatte.

Hvis en gave er delvis skattefri, jf FSFIN § 5-15-1(4) annet punktum, må man behandle den skattepliktige delen som skattepliktig gave og den skattefrie delen som skattefri gave mht. skatt, innrapportering, trekkplikt og arbeidsgiveravgift.

Les mer om vilkårene og beløpsgrensene for de enkelte unntakene skattefrihet for visse gaver/ytelser i ansettelsesforhold (Skatte-ABC).

Fradragsrett (arbeidsgiver)

Gaver til ansatte er fradragsberettiget for arbeidsgiveren i samme utstrekning som lønnsutbetalinger, jf. sktl. § 6-1, se Skatte-ABC. Dette gjelder selv om gaven er skattefri for mottakeren.

Lønn

Skattefri gave skal ikke innrapporteres, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2(1) første punktum.

Skattefri gave inngår ikke i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket, jf. sktbl. § 5-6(1) bokstav a.

Arbeidsgiver skal ikke betale arbeidsgiveravgift av skattefri gave, jf. folketrygdloven § 23-2.

Merverdiavgift

Det gis ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver til ansatte (uavhengig av om gaven er skattepliktig eller ikke for mottaker). Se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: presang, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Fra forretningsforbindelser