Fra arbeidsgiver

Fra forretningsforbindelser

Skattepliktige gaver (hovedregelen)

Skatt

Skatteplikt (mottaker)

Hovedregelen er at gaver mottatt i arbeidsforhold er skattepliktige for mottakeren fordi gaven anses "vunnet ved arbeid", jf. sktl. § 5-1(1). Selv om gaven gis fra forretningsforbindelser eller andre tredjeparter vil det foreligge skatteplikt for arbeidstakeren hvis gaven har klar sammenheng med arbeidsforholdet. Det må gjøres en vurdering av tilknytningen i hvert enkelt tilfelle, men gaver fra arbeidsgivers forretningsforbindelser vil normalt anses å ha tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet.

Skatte-ABC skriver følgende om tilknytningsvurderingen:

Hvis det ikke er sannsynlig at gaven ville blitt ytet dersom vedkommende ikke hadde vært ansatt der han er eller hatt det oppdraget han har, vil det i alminnelighet foreligge skatteplikt. Dette vil f.eks. gjelde hvis arbeidsgiverens forretningsforbindelser setter opp premier til den av de ansatte som oppnår det høyeste salget osv.

I tillegg til ovennevnte kan ytelser som en ansatt mottar fra forretningsforbindelser og andre tredjeparter ifm. representasjon være skattepliktig, jf. sktl. § 5-1(1). Dette behandles i temaet Representasjon i Skatte-ABC.

Fradragsrett (giver)

Gaver til forretningsforbindelser regnes som representasjon for giveren. Representasjon er som hovedregel ikke fradragsberettiget for giveren, jf. sktl. § 6-21. I tillegg fremgår det spesifikt av FSSD § 6-21-4 at gaver til kunder eller forretningsforbindelser ikke er fradragsberettiget.

I FSSD § 6-21 har Skattedirektoratet gitt regler som presiserer hvilke ytelser som ikke regnes som representasjon og som dermed er fradragsberettigede kostnader for bedriften/den næringsdrivende. Les mer om dette i temaet Representasjon og i Avgrensning av representasjon mot fradragsberettigede kostnader (Skatte-ABC).

Lønn

Innrapportering

Arbeidsgiver skal innrapportere skattepliktig gave på a-meldingen som Naturalytelser - uspesifiserte trekkpliktige naturalytelser eller som Kontantytelse - annet.

Hvis kun deler av en gave er skattepliktig, skal bare den skattepliktige delen innrapporteres, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2(1) første punktum, jf. FSFIN § 5-15-1(4) annet punktum.

Skattepliktige gaver som den ansatte mottar fra tredjeparter skal innrapporteres i a-meldingen senest to måneder etter at den ansatte mottok gaven, se sktfvfs. § 7-2-12.

Selv om gaven ytes fra andre enn arbeidsgiver, er det arbeidsgiver som har plikt til å innrapportere gaven, jf sktfvl. § 7-2(2). Ifølge Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser krever dette at arbeidsgiver har rutiner og regler som fanger opp slike gaver og sørger for å få nødvendig informasjon fra de ansatte når de mottar slike gaver. Arbeidsgiver må sørge for en aktiv oppfølging av de oppstilte rutinene og reglene. Det vil ikke være tilstrekkelig at arbeidsgiver gir opplysninger om rutinene og reglene i arbeidsavtaler, personalhåndbok o.l. uten ytterligere oppfølging.

Dersom arbeidsgiver ikke kan sikre seg nødvendig informasjon, kan arbeidsgiver nekte de ansatte å ta imot gaver fra tredjeparter. Isåfall må det foreligge tydelig informasjon til de ansatte om forbudet.

Forretningsforbindelser og andre tredjeparter kan med fordel gi opplysninger til arbeidsgiver om gaver som er eller kan være skattepliktige for mottakeren, slik at arbeidsgiver kan oppfylle sin innrapporteringsplikt mv.

Skattefrie gaver fra forretningsforbindelser og andre tredjeparter behandles i eget avsnitt nedenfor.

Trekkplikt

Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk i skattepliktig gave, jf. sktbl. § 5-6(1) bokstav a og sktbl. § 5-4(2). Dette gjelder selv om gaven ytes fra en forretningsforbindelse eller annen tredjepart.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift av skattepliktig gave, jf. folketrygdloven § 23-2. Dette gjelder selv om gaven ytes av en forretningsforbindelse eller annen tredjepart, jf. veilederen.

Merverdiavgift

Det gis ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver til forretningsforbindelser (uavhengig av om gaven er skattepliktig eller ikke for mottaker). Se mval. § 8-3 (1) bokstav f.

Skattefrie gaver (unntak)

Skatt

Skatteplikt (mottaker)

Unntak for enkelte gaver

Lovgiver har gjort enkelte unntak fra hovedregelen om skatteplikt for gaver i arbeidsforhold. Noen gaver fra forretningsforbindelser er skattefrie hvis man følger de vilkårene og beløpsgrensene som er fastsatt i FSFIN § 5-15-1(2) og (3). Følgende gaver fra forretningsforbindelser eller andre tredjeparter kan være skattefrie:

  • jubileums- eller oppmerksomhetsgaver på maksimalt kr 4 000, jf. FSFIN § 5-15-1(2)
  • andre gaver på maksimalt kr 2 000 pr. år, jf. FSFIN § 5-15-1(3)

Gaven må være en naturalytelse (ikke pengebeløp), men det er intet krav at gaven gis etter en generell ordning når den kommer fra en forretningsforbindelse eller annen tredjepart, jf. FSFIN § 5-15-1(4).

Beløpsgrensene gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver, konsernselskaper og tredjeparter (f.eks. forretningsforbindelser).

Unntak for oppmerksomhetsgaver

I tillegg til reglene om skattefrie gaver i FSFIN § 5-15-1 kommer oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. Slike gaver anses i praksis ikke som skattepliktige for mottaker. Dette gjelder både i og utenfor ansettelsesforhold. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger mottas andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

Unntak for kundemiddager og enkle tilstelninger

Ytelser av mindre økonomisk verdi som kundemiddager og enkle tilstelninger, hvor det som dekkes er kostnader til mat, lokaler mv. skattlegges ikke, så fremt kostnadene ikke overstiger det som er vanlig i slike sammenhenger, jf. Skatte-ABC fjerde avsnitt.

Erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjon

Erkjentlighetsgave (takknemlighetsgave) for enkeltstående arbeidsprestasjon regnes ikke som skattepliktig inntekt når verdien av gaven ikke overstiger 500 kroner. Skattefritaket gjelder bare når gaven består av annet enn pengebeløp, jf. FSFIN § 5-15-2. I følge Skatte-ABC er skattefritaket er betinget av at det ikke er avtalt eller forutsatt vederlag for den enkeltstående arbeidsprestasjonen.

Fradragsrett (giver)

Gaver til forretningsforbindelser regnes som representasjon for giveren. Representasjon er som hovedregel ikke fradragsberettiget for giveren, jf. sktl. § 6-21. I tillegg fremgår det spesifikt av FSSD § 6-21-4 at gaver til kunder eller forretningsforbindelser ikke er fradragsberettiget.

I FSSD § 6-21 har Skattedirektoratet gitt regler som presiserer hvilke ytelser som ikke regnes som representasjon og som dermed er fradragsberettigede kostnader for bedriften/den næringsdrivende. For eksempel vil enkel bevertning av forretningsforbindelser være fradragsberettiget hvis vilkårene er oppfylt. Les mer om dette i temaet Representasjon og i Avgrensning av representasjon mot fradragsberettigede kostnader (Skatte-ABC).

Erkjentlighetsgave (takknemlighetsgave) for enkeltstående arbeidsprestasjon til person som ikke er ansatt i bedriften, jf. FSFIN § 5-15-2, er fradragsberettiget for giveren. Se Skatte-ABC.

Lønn

Skattefri gave skal ikke innrapporteres, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2(1) første punktum.

Skattefri gave inngår ikke i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket, jf. sktbl. § 5-6(1) bokstav a.

Arbeidsgiver skal ikke betale arbeidsgiveravgift av skattefri gave, jf. folketrygdloven § 23-2.

Merverdiavgift

Det gis ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver til forretningsforbindelser (uavhengig av om gaven er skattepliktig eller ikke for mottaker). Se mval. § 8-3 (1) bokstav f.

Stikkord: presang, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker