PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fra selskapet - skattefrie gaver

  Gaver til ansatte

  • D5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  Satser
  Gaver i arbeidsforhold

  Gaver i naturalia som gir skattefritak for mottaker:

  2019 2018
  Ansatt i 25, 40, 50 og 60 år - kr 8 000
  Ansatt i minst 20 år. Ansatt ytterligere minst 10 år. kr 8 000 -
  Gullklokke med inskripsjon* - kr 12 000
  Bedriftsjubileum - 25 år eller delelig med 25 kr 4 000**** kr 3 000
  Bedriftsjubileum - 50 år eller delelig med 50 - kr 4 500
  Pensjoneres eller slutter etter minimum 10 år i bedriften kr 4 000**** kr 3 000
  Bryllupsgave kr 4 000**** kr 3 000
  Bursdagsgave, 50, 60, 70, 75 eller 80 år - kr 3 000
  Bursdagsgave, 50 år og deretter hvert tiende år kr 4 000**** -
  Premie for forbedringsforslag - kr 2 500
  Andre gaver (årlig beløp) kr 2 000*** kr 1 000**

  * Gjelder arbeidsforhold med varighet 25, 40, 50 og 60 år.
  ** Gir ikke skattemessig fradrag for giver.
  *** Gaver er kun skattefrie dersom de gis etter en generell ordning. Overstiges beløpsgrensen er overstigende beløp skattepliktig inntekt. Beløpsgrensen gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter. Historikk: Beløpsgrensen ble endret i Stortinget 2. april 2019 fra kr 1 000 til kr 2 000 med tilbakevirkende kraft f.o.m. 1.1.2019.
  **** Beløpsgrensene gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.

  Det kan gis gaver skattefritt til en og samme person i løpet av et år for flere av alternativene i oversikten over. For eksempel kan det gis både julegave på opp til kr 2 000 ("Andre gaver") og bursdagsgave ved fyllte 50 på opp til kr 4 000 skattefritt.

  Se FSFIN § 5-15-1.

  Temaet omhandler tilfeller der gaver og premier til ansatte kan gis skattefritt fra arbeidsgiver og være skattemessig fradragsberettiget for giver. T.o.m. inntektsåret 2018 gjaldt ett unntak for fradragsretten.

  Satser

  Gaver i arbeidsforhold

  Lønn/Skatt

  Gaver som er gitt i arbeidsforhold og i henhold til reglene om beløp og antall år gir skattemessig fradrag for giver og skattefritak for mottaker. Skattefritaket omfatter gaver til så vel ansatte som styremedlemmer.

  Gaven kan ikke være et pengebeløp eller gavekort som kan innløses i kontanter (blir da som lønn å regne og behandles deretter) og må derfor bestå av en gjenstand (eller tjeneste). Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, anses som en naturalytelse. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

  For at skattefritaket skal gjelde, må gaven være gitt på grunnlag av en generell ordning i bedriften, se FSFIN § 5-15-1 (4). På forespørsel svarer Skatteetaten at med "generell ordning i bedriften" menes etter FSFIN § 5-15-1 fjerde ledd jf. tredje ledd en generell ordning i det rettssubjektet som er den aktuelle arbeidstakerens formelle arbeidsgiver, altså i det rettssubjektet som arbeidstakeren har inngått arbeidsavtalen med. Det er ikke noe krav om at det (også) må være en generell ordning i et evt. konsern som arbeidsgiverselskapet inngår i.

  Det kan gis gaver skattefritt til en og samme person i løpet av et år for flere av alternativene i oversikten over gaver i arbeidsforhold, jf Skatte-ABC - Gaver og tilskudd punkt 2.1.4. For eksempel kan det gis både julegave på opp til kr 2 000 ("Andre gaver") og bursdagsgave ved fylte 50 på opp til kr 4 000 skattefritt. Legg merke til at beløpsgrensene i FSFIN § 5-15-1 (2) og (3) gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter. Regelen ble innført f.o.m. 1.1.2019. Før 1.1.2019 gjaldt beløpsgrensene kun for gaver fra egen arbeidsgiver.

  Gaven skal ikke innrapporteres på den ansatte dersom vilkårene for skattefritak er oppfylt. Overstiges derimot beløpsgrensen i samme inntektsår, skattlegges mottaker for det overskytende beløpet. Det skattepliktige beløpet er arbeidsgiveravgiftspliktig, innrapporteres på a-meldingen og føres på konto 5990 Andre personalkostnader.

  For gaver i forbindelse med lang ansettelse (tjenestetid) er det f.o.m. 1.1.2019 gitt en viss fleksibilitet i forhold til hvilke år gaven kan gis. Arbeidsgiver kan ikke gi skattefrie gaver før etter 20 år, men deretter kan man legge opp ordningen slik man ønsker, men ikke oftere enn hvert 10. år. Det betyr at dersom man ønsker at første jubileumsgave skal gis ved 25 år, blir neste mulige anledning ved 35 år. I følge reglene fram til 1.1.2019 var første mulighet til å gi gaver i forbindelse med lang tjenestetid 25 år, og deretter 40, 50 og 60 år.

  Dersom en ansatt får gaver som ikke overstiger kr 2 000 (2019) og kr 1 000 (2018) per ansatt i løpet av inntektsåret, kan dette mottas skattefritt. Fram til 1.1.2019 var det et vilkår for skattefritaket at arbeidsgiver ikke fradragsførte gavebeløpet skattemessig. Dette vilkåret er fjernet fom. inntektsåret 2019, og kostnaden bokføres nå på konto 5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget. Dette gjelder f.eks. julegaver, sommergaver og gavekort som ikke kan innløses i kontanter ol. For mer om reglene fram til 1.1.2019, se Unntak for fradragsrett.

  Eksempel - Gaver ansatte 2019

  En arbeidsgiver kjøper i inntektsåret 2019, sommergaver til sine ansatte for kr 1 000 per ansatt. Gaven er under kr 2 000 og kan derfor gis skattefritt til den ansatte. Kr 1 000 per ansatt føres på konto 5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget. Beløpet skal ikke innrapporteres på de ansatte.

  Samme bedrift kjøper julegaver til sine ansatte for kr 1 200 per ansatt. Det er ikke gitt flere gaver til ansatte i løpet av året, slik at det nå vil være igjen kr 1 000 på årets skattefrie gavebeløp (kr 2 000 - kr 1 000). Kr 1 000 per ansatt føres på konto 5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget. Det er kun beløpet på kr 1 000 som vil være skattefritt for den ansatte (skal ikke innrapporteres). Resterende kr 200 (kr 1 200 - kr 1 000) skal innrapporteres på den ansatte i a-meldingen som Naturalytelse - Annet (trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig).

  Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi

  Blomster, konfekt, vin eller andre ytelser av mindre verdi gitt i forbindelse med sykdom, dødsfall eller lignende er ikke skattepliktige for mottakeren da de anses å falle utenfor fordelsbegrepet i skatteloven § 5-1 (1). Dette gjelder både i og utenfor arbeidsforhold.

  Det har ingen betydning for skattefriheten for slike rimelige gaver at det er gitt andre skattefrie gaver innenfor de skattefrie beløpsgrensene i samme år, som for eksempel andre skattefrie gaver innenfor beløpsgrensen på kr 2 000 (kr 1 000 i 2018). Se Skatte-ABC.

  Det gis ikke noe beløpsgrense, men eksemplene (for eksempel "rimelig" vinflaske) gir gode indikasjoner på hvor det kan være naturlig å legge seg.

  Dette gjelder både i og utenfor ansettelsesforhold.

  Det vil ikke være skatteplikt dersom den ansatte mottar varer eller tjenester som kun er til tjenstlig bruk. For eksempel vil en trener i en fotballklubb kunne motta gratis billett til en fotballkamp for å vurdere rekruttering til laget og en ansatt i et teater kan få billett til en teaterforestilling som er relevant i forberedelsene med en ny oppsetning.

  Premieordning som gjaldt frem til 1.1.2019:

  Det er også skattefrihet i anledning av at arbeidstakeren mottar premie for forslag til forbedring av organisasjonen og arbeidsmetoder i bedriften, men bare for verdier inntil satsen for premie for forbedringsforslag per år. Premie med verdi ut over denne verdien i samme inntektsåret skattlegges for den overskytende verdi. Det er et krav om at premien består av annet enn penger og at den gis etter en generell ordning i bedriften. Denne ordningen er opphevet med virkning fra 1.1.2019. Inntektsåret 2018 er derfor siste år arbeidsgiver kan ha en slik ordning skattefritt.

  Se også Skatte-ABC.

  Unntak for fradragsretten

  Reglene frem til 1.1.2019:

  Dersom en ansatt fikk gaver som ikke oversteg 1 000 kroner per ansatt i løpet av inntektsåret, kunne dette mottas skattefritt under forutsetning av at arbeidsgiver ikke fradragsførte dette skattemessig. Skattefriheten var betinget av at gaven ble gitt etter en generell ordning i bedriften. Kostnaden skulle bokføres på konto 5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget. Dette gjaldt f.eks. julegaver, sommergaver og gavekort som ikke kunne innløses i kontanter ol.

  Fom. inntektsåret 2019 er vilkåret om at arbeidsgiver ikke kan fradragsføre beløpet skattemessig for at den ansatte skal få gaver til kr 2 000 skattefritt, fjernet fra lovteksten, se FSFIN § 5-15-1 (3).

  Eksempel - Gaver ansatte 2018

  En arbeidsgiver kjøpte i inntektsåret 2018, sommergaver til sine ansatte for kr 400 per ansatt. Gaven var under kr 1 000 og kunne derfor gis skattefritt til den ansatte så lenge bedriften ikke fradragsførte kostnaden. Kr 400 per ansatt skulle da føres på konto 5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget. Beløpet skulle ikke innrapporteres på de ansatte.

  Samme bedrift kjøpte julegaver til sine ansatte for kr 800 per ansatt. Det var ikke gitt flere gaver til ansatte i løpet av året, og det var derfor igjen kr 600 på den skattefrie 1000-lappen (kr 1 000 - kr 400). Kr 600 per ansatt ble ført på konto 5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget og beløpet var skattefritt for den ansatte (skulle ikke innrapporteres). Resterende kr 200 (kr 800 - kr 600) skulle innrapporteres på den ansatte og bedriften førte kr 200 per ansatt på konto 5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget. Den skattepliktige gaveverdien på kr 200 skulle innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet (trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig).

  Merverdiavgift

  Det gis ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver til ansatte (uavhengig av om gaven er skattepliktig eller ikke for mottaker). Se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • ansatte unnslippe skatt på gaver,
  • arbeidsmetoder,
  • bedriftsjubileum,
  • blomster,
  • blomstergaver,
  • bryllup,
  • bryllupspresang,
  • bryllupspresanger,
  • buketter,
  • bårebukett,
  • forbedringsforslag,
  • forslagskasse,
  • gaver ansattforhold,
  • gaver i ansettelsesforhold,
  • giftemål,
  • gullklokke,
  • ideer,
  • jubileumsgave,
  • lang og tro tjeneste,
  • lojalitetsgave,
  • presentkort,
  • påskeegg,
  • skattefri gave,
  • vin,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  • presang,
  • foretak,
  • syv,
  • blomsterbukett,
  • bukett,
  • gave,
  • arbeidsforhold,
  • kmva,
  • presankort,
  Fra selskapet - skattefrie gaver
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan