PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gaver fra forretningsforbindelser - skattepliktige

  Gaver til ansatte

  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn/Skatt

  Ansatte som mottar gaver fra forretningsforbindelser eller fra andre (tredjeparter), der gaven tydelig er gitt i forbindelse med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet, er skattepliktig, se sktl. § 5-1 (1). Gaven er altså skattepliktig som fordel vunnet ved arbeid når det er tilstrekkelig tilknytning mellom fordelen og arbeidet. Det må gjøres en vurdering av skatteplikten ved hvert enkelt tilfelle. Gaver fra arbeidsgivers forretningsforbindelser vil normalt anses å ha tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet.

  Skattedirektoratet har i SKD 060519 sagt at begrepet forretningsforbindelse skal forstås vidt og omfatte bl.a. følgende:

  • Kunder
  • Leverandører
  • Andre som arbeidsgiver inngår avtale med om kjøp eller salg av varer eller tjenester
  • Virksomheter som ansatte kjøper varer eller tjenester fra på vegne av arbeidsgiver, når kostnadene blir refundert av arbeidsgiver (f.eks. ved tjenestereise eller andre tjenstlige innkjøp)
  • Andre virksomheter dersom det foreligger et element av bytteforhold ved at arbeidsgiver yter noe til denne for at arbeidstaker skal få rabatt

  Oppmerksomhetsgaver av mindre verdi som f.eks. blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. er ikke skattepliktig for mottaker fordi gaven faller utenfor fordelsbegrepet i sktl. § 5-1 (1)).

  I SKD 060519 punkt 1.6 drøftes den skattemessige behandlingen når en skuespiller får tilbud om gratis eller redusert pris på billett til teaterforestillinger på andre teatre enn der hun/han er ansatt.

  Opplysningsplikt

  Nye regler fra 1.1.2019:

  Det følger av skatteforvaltningsloven § 7-2 (2) at det er arbeidsgiver som har opplysningsplikt for skattepliktige gaver som den ansatte mottar i forbindelse med arbeidet selv om gaven gis fra andre enn arbeidsgiver selv. Dette krever at arbeidsgiver har rutiner og regler som fanger opp slike gaver og sørger for å få nødvendig informasjon fra de ansatte når de mottar slike gaver. Arbeidsgiver må sørge for en aktiv oppfølging av de oppstilte rutinene og reglene. Det vil ikke være tilstrekkelig at arbeidsgiver gir opplysninger om rutinene og reglene i arbeidsavtaler, personalhåndbok ol. uten ytterligere oppfølging. Arbeidsgiver må vurdere skatteplikten i hvert enkelt tilfelle. For skattepliktige gaver skal arbeidsgiver gjennomføre forskuddstrekk, betale arbeidsgiveravgift og rapportere ytelsen i a-meldingen.

  Dersom arbeidsgiver ikke kan sikre seg nødvendig informasjon, kan arbeidsgiver nekte de ansatte å ta imot gaver fra tredjeparter. Det må foreligge tydelig informasjon til de ansatte om et slik eventuelt forbud, jf. SKD 060519 Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser, 6. mai 2019, under punktet Rapporteringsplikt.

  Som hovedregel skal skattepliktige gaver innrapporteres i a-meldingen innen 5. i måneden etter den kalendermåneden gaven er gitt. Skattepliktige gaver som den ansatte mottar fra tredjeparter skal innrapporteres i a-meldingen senest to måneder etter at den ansatte mottok gaven, se sktfvfs. § 7-2-12.

  Reglene frem til 1.1.2019:

  Det er forretningsforbindelsen (giver) som skal fordelsbeskatte den ansatte (mottaker), se skatteforvaltningsloven § 7-2 Om lønnsopplysninger mv. og temaet Fordelsbeskatning av forretningsforbindelsen. Mottaker har en selvstendig plikt til å føre opp verdien av det som er mottatt i sin personlige skattemelding dersom giver ikke har gjort dette, se skatteforvaltningsloven § 8-2 (1) første punktum.

  Se også "Vanlige spørsmål om skatteplikt på gaver og reiser" på Skatteetaten.no

  Stikkord:

  • arbeidsforhold,
  • avskjedsgave,
  • erkjentlighetsgave,
  • gave,
  • gave fra forretningsforbindelse,
  • gaver,
  • gaver i ansettelsesforhold,
  • gratisbilletter,
  • kinobilletter,
  • partoutkort,
  • takknemlighetsgave,
  • teaterbilletter,
  • ansettelsesforhold,
  • presang,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  Gaver fra forretningsforbindelser - skattepliktige
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan