Ikke skattemessig fradrag for selskapet

Oppmerksomhetsgaver - skattemessig fradrag for selskapet

Reklamegjenstander - skattemessig fradrag for selskapet

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7329 Annen reklamekostnad
Debet

Det er ved enkelte tilfeller skattemessig fradrag og fradrag for merverdiavgift ved kjøp av reklamegjenstander. Temaet tar for seg hvilke.

Satser

Gaver til kunder/forretningsforbindelser

Skatt

Det gis skattemessig fradrag for reklamegjenstander som gis til andre enn ansatte på visse vilkår.

Kostnaden er skattemessig fradragsberettiget dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • verdien per gavegjenstand ikke overstiger beløp satt i Skattedirektoratets årlige takseringsregler
  • gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer
  • firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden.

Se takseringsreglene § 2-3-5 tredje ledd og FSSD § 6-21-5 (1).

Dersom ett eller flere av vilkårene over ikke er oppfylt er kostnaden ikke fradragsberettiget, tema Ikke skattemessig fradrag for selskapet.

Dreier det seg om enkle oppmerksomheter til forretningsforbindelser der verdien ikke er over beløp satt i Skattedirektoratets årlige takseringsregler § 2-3-5 fjerde ledd, er kostnaden fradragsberettiget, se temaet om oppmerksomhetsgaver til forretningsforbindelser som gir skattemessig fradrag for selskapet. Gaver av mindre verdi som f.eks. blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. kan gis skattefritt til forretningsforbindelser.

Sponsorkostnader er fradragsberettiget i den utstrekning de kan sies å ha reklameverdi.

Noen virksomheter har kampanjer rettet mot salgsrepresentanter (for eksempel selgerkonkurranser), forhandlere (eksempelvis butikksjef med størst økning i omsetning) og forbrukere (som konkurranse med svar på spørsmål, lage et slagord e.l.). Det avgjørende for fradragsrett for premier i slike konkurranser må her være i hvilken hensikt selskapet kjører disse kampanjene og hva man ønsker å oppnå. Etter en konkret vurdering kan dette anses som rene markedsføringsutgifter for selskapet.

Merverdiavgift

Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver og varer og tjenester som brukes i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f.

Dersom bedriften driver virksomhet og omsetter samme type varer eller tjenester vil det være fradragsrett for inngående merverdiavgift på kjøpet. Skal varen senere deles ut i reklameøyemed må bedriften beregne uttaksmva, se tema Uttak for utdeling i reklameøyemed.

Unntak

Det gis allikevel fradrag for inngående merverdiavgift hvis:

  • verdien av gaven er av bagatellmessig verdi, se fmva. § 1-3-6
  • varer utføres til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, se MVA-håndboken om omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet
Stikkord: gave med logo, gavegjenstander, gaver til forretningsforbindelser, gaver til kunder, kundegave, kundegaver, logo, reklamegave, uttaksmoms, presang, kmva, uttaksmva, uttaksmerverdiavgift, reklameartikler, foretak

Oppmerksomhetsgaver ved dødsfall

Skatteplikt for mottaker

Skattefrie gaver for mottaker