Ikke skattemessig fradrag for selskapet

Oppmerksomhetsgaver - skattemessig fradrag for selskapet

Reklamegjenstander - skattemessig fradrag for selskapet

Oppmerksomhetsgaver ved dødsfall

Skatteplikt for mottaker

Skattefrie gaver for mottaker

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7420 Gave, fradragsberettiget
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Forretningsforbindelser som mottar gaver som ikke overstiger verdien i FSFIN § 5-15-2, kan anse dette som skattefrie gaver.

Skattefritt

Det kan gis gave til forretningsforbindelsen for enkeltstående arbeidsprestasjon uten at dette regnes som skattepliktig inntekt for mottaker dersom verdien av gaven ikke overstiger kr 500 (erkjentlighetsgave), se FSFIN § 5-15-2. Dersom verdien av slik gave overstiger beløpsgrensen, vil hele verdien av gaven bli skattepliktig. Erkjentlighetsgaver (takknemlighetsgave) for enkeltstående arbeidsprestasjon til person som ikke er ansatt i bedriften er fradragsberettiget for giver. Dette gjelder selv om gaven er skattefri for mottakeren.

Det kan allikevel foreligge skattefritak for beløp som er under grensen for lønnsinnberetningsplikt, se sktl. § 5-15 (1) bokstav i, skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 og Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere.

Gaver av bagatellmessig verdi kan gis til forretningsforbindelsen uten at dette utløser skatteplikt for mottaker. Dette gjelder f.eks. blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv., se Skatte-ABC. Det samme gjelder for oppmerksomhetsgaver ved spesielle anledninger (f.eks. ved jubileum) når verdien av gaven etter omstendighetene er rimelige, se Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver og varer og tjenester i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f.

Unntak

  • verdien av gaven er av bagatellmessig verdi, se fmva. § 1-3-6
  • varer utføres til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, se MVA-håndboken om omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet
Stikkord: presang