Ikke skattemessig fradrag for selskapet

Oppmerksomhetsgaver - skattemessig fradrag for selskapet

Reklamegjenstander - skattemessig fradrag for selskapet

Oppmerksomhetsgaver ved dødsfall

Skatteplikt for mottaker

Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Skattepliktig

Gaver som gis til forretningsforbindelser, der gaven tydelig er gitt i forbindelse med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet, er skattepliktig for mottaker, se sktl. § 5-1 (1). I slike tilfeller skal arbeidsgiver fordelsbeskatte mottaker, se skatteforvaltningloven § 7-2(2) og temaet Fordelsbeskatning av forretningsforbindelsen. Mottaker har allikevel selv plikt til å føre opp verdien av det som er mottatt i skattemeldingen dersom giver ikke har gjort dette.

Er gaven gitt i 2018 eller tidligere er det giver, altså forretningsforbindelsen, som skal fordelsbeskatte mottakeren. Loven ble endret med virkning fra 1.1.2019.

A-melding

Merverdiavgift

Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver og varer og tjenester i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f.

Unntak

  • verdien av gaven er av bagatellmessig verdi, se fmva. § 1-3-6
  • varer utføres til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, se MVA-håndboken om omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet

Stikkord: presang

Skattefrie gaver for mottaker