Generelt om merverdiavgift i jord- og skogbruk

Avgiftssubjekter innen skogbruk eller jordbruk med binæringer (husdyrhold, hagebruk, gartneri) som produserer og omsetter egne produkter, skal levere skattemelding for merverdiavgift en gang i året, se sktfvfs. § 8-3-7. Det samme gjelder for avgiftssubjekter som er frivillig registrert etter mval. § 2-3 (2) og (4).

Dersom særlige forhold foreligger, kan skattekontoret samtykke i at avgiftssubjekt innen primærnæringen leverer tomånedlige skattemeldinger (jf. de alminnelige skattleggingsperiodene). Det må søkes særskilt om dette til skattekontoret. Samtykket gis normalt for to år regnet fra første forkortede skattleggingsperiode. Se sktfvfs. § 8-3-8 (3) og (4). For avgiftssubjekt som driver virksomhet både innen primærnæringen og annen avgiftspliktig virksomhet med omsetning som overstiger kr 30 000, kan det være praktisk med et samlet terminvist oppgjør.

Næringsdrivende innen jordbruk eller skogbruk, som også driver annen registreringspliktig næringsvirksomhet, må i utgangspunktet levere både skattemelding for merverdiavgift - primærnæring og skattemelding for merverdiavgift - alminnelig næring. I sktfvfs. § 8-3-7 (5) bokstav a og b, åpnes det opp for å ta med annen næringsvirksomhet i skattemeldingen for primærnæring under forutsetning av at virksomheten drives i tilknytning til jord- eller skogbruket og ikke utøves som selvstendig næring.

Stikkord: moms, mva

Frist

Omsetningsgrense

Frivillig registrering