PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gjødsel

  Gjødsel

  Skatt

  Gjødsel kostnadsføres løpende. Kostnader til nydyrking og overflatedyrking av jord er fradragsberettiget i forbindelse med jordbruksvirksomhet eller ved oppstarting av slik virksomhet, men bare med den delen av kostnadene som ikke dekkes av mottatte offentlige tilskudd som er skattefrie, jf Skatte-ABC Jordbruk - Inntekter/kostnader punkt 10.44.3.

  Innkjøpt gjødsel som ligger på lager ved inntektsårets utgang, verdsettes til innkjøpsprisen tillagt eventuell frakt., jf Skatte-ABC Jordbruk - Lager pkt. 8.6.

  Produksjonsmaskineri, som for eksempel anlegg for gjødselhåndtering, anses som løsøre. Dette gjelder selv om nødvendige komponenter til produksjonsmaskineriet er inkorporert i bygget, for eksempel innstøpte rør for melkeanlegg.

  Frittstående plansiloer og gjødselkummer avskrives i saldogruppe h med forhøyet sats på 10 % (antatt brukstid på 20 år eller mindre), jf Skatte-ABC - jordbruk pkt 10.5

  Merverdiavgift

  Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift ved kjøp av gjødsel og relatert utstyr, jf. mval § 8-1.

  Se også nærmere om avgift på kunstgjødsel.

  Regnskap

  Kjøp av gjødsel

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  4451 Handelsgjødsel 1 Debet
  Leverandørkonto Kredit

  Varelagerjustering ved årsslutt

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  4495 Beholdingsendring av handelsgjødsel 0 Kredit
  1415 Lagerbeholding av handelsgjødsel 0 Debet

  Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

  Gjødsel
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan