Ettergivelse av leverandørgjeld - manglende betalingsevne

Konto
2050 Annen egenkapital
Kredit
2400 Leverandørgjeld
Debet

Generelt

Ved regnskapsføring av gjeldsettergivelse må det skilles mellom situasjoner hvor ettergivelsen skyldes sviktende betalingsevne og andre årsaker til gjeldsettergivelse, jf NRS (V) Regnskapsføring av inntekt pkt. 7.12. Andre årsaker til forhold som omtales som gjeldsettergivelse kan eksempelvis være prisdiskusjoner, salgsstøtte eller konvertering av gjeld/fordring for å oppnå en eierinteresse, og skal regnskapsmessig behandles i samsvar med avtalens reelle innhold og forutsetninger for ytelsen.

Se prosessbeskrivelsen «Kapitalforhøyelse - maler og sjekkliste» vedrørende gjeldskonvertering, som angir hvilke formelle beslutninger som må foreligge.

Bokføring

Ved manglende betalingsevne, som f.eks en akkord, regnskapsfører debitor gjeldsettergivelsen direkte mot egenkapitalen, og ikke som inntekt. Ettergivelsen bør spesifiseres i note hvis den er vesentlig for debitor. Se «NRS (V) Regnskapsføring av inntekt» pkt. 7.12. Ved prisdiskusjoner og salgsstøtte vil f.eks leverandøren utstede en kreditnota, som resultatføres hos mottaker som redusert kostnad.

Ved en gjeldskonverting føres gjeldsreduksjonen mot aksjekapitalen/overkurs (som øker).

Regnskapsføring av gjeldsettergivelse for små foretak er tilsvarende som for øvrige foretak, jf. NRS 8.7.1.5 God regnskapsskikk for små foretak.

Skatt

Om skattemessig behandling av gjeldsettergivelse, se Skatte-ABC.