Kjøp - innenlands varetransport

Kjøp av varetransport i utlandet

Salg og formidling

Salg og formidling til/fra utenfor MVA-området (kabotasje)

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Vare- og persontransport i Norge er fritatt for mva når varetransporten skjer direkte til eller fra en destinasjon som er utenfor mva-området, se mval. § 6-28 (1) og mval. § 1-2. Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene er utenfor merverdiavgiftsområdet, jf. merverdiavgiftsloven § 1-2 annet ledd. Fritaket for transporttjenester i første ledd omfatter også direkte transport til eller fra disse områdene.

Fritaket for mva gjelder så fremt transporten faktureres i henhold til et transportdokument til mottakeren eller en utenlandsk transportør, se fmva. § 6-28-2. Avtalen om transporten skal foreligge i en skriftlig avtale som gjelder hele strekningen. Avtalen skal inneholde følgende opplysninger om, fmva. § 6-28-3:

 • Avsender
 • Avsendersted
 • Mottaker
 • Mottakersted
 • Vederlag

Fra 1. januar 2013 kan transportører som er hjemmehørende i utlandet velge om de vil registrere virksomheten i Norge eller ikke. Velger den utenlandske transportøren å la være å registrere seg, gis det adgang til å benytte refusjonsordning, se merverdiavgiftsloven § 10-1 (3). Muligheten til slik refusjon er kun for næringsdrivende som omsetter tjenester som nevnt i mval. § 6-28. Utenlandske transportører som kun har transport til og fra utlandet kan først velge å registrere seg når den delen av vederlaget som gjelder transporten i Norge er kommet over beløpsgrensen på 50 000 kroner. Før beløpsgrensen er nådd kan det kreves refundert mva etter mval. § 10-1 (3) for beløp som er over 2 000 kroner eller 200 kroner dersom søknaden gjelder ett kalenderår eller resten av et kalenderår, se fmva. § 10-1-1 (1).

Persontransport over landegrenser reiser spørsmål vedrørende mva-behandling av tilknytningstransport f.eks. person bor i Trondheim og skal til Roma. Personen flyr Trondheim-Oslo bytter fly og flyr Oslo-Roma. En slik tilknytningsreise faller inn under fritaket så fremt følgende betingelser er oppfylt, se mval. § 6-28 (2) og fmva. § 6-28-1:

 • det på forhånd er inngått avtale om sammenhengende transport
 • billett er utsted fra første avreisested i mva-området til endelig bestemmelsessted og vise versa
 • hele transporten skjer med samme transportmiddel
 • påfølgende transport påbegynnes innen 24 timer og står i direkte forbindelse med den første

Dersom ikke overnevnte betingelser etterleves vil reisen måtte avgiftsberegnes for innlandsreisen.

Fritaket gjelder også for følgende tjenester:

 • Tilleggsytelser faktureres avgiftsfritt på samme måte som transporttjenesten når tjenesten leveres i forbindelse med transporttjenestene f.eks. veiing, pakking, lagring, lossing, tollklarering og spedisjon. Tilleggsytelsen skal være angitt i transportdokumentene slik at mottakeren av transporttjenesten ikke må gi egen anvisning for å få utført tilleggsytelsene.
 • Samtrafikk (transporttjeneste med faste ruter som har inngått samarbeid om godsforsendelser f.eks. NSB) til eller fra utlandet vil være avgiftsfritt såfremt det foreligger dokumentasjon i form av skriftlig avtale, for hele strekningen samt krysshenvisninger av transportør, se fmva. § 6-28-3 (3).

Unntak

Det foreligger unntak til hovedregelen (listen er ikke uttømmende):

 • Transport fra terminal i Norge til varemottaker i Norge er ikke en del av den direkte transporten til/fra utlandet, men regnes som innenlandsk omsetning av transporttjenester, Skattedirektoratets brev fra 21 Mai 2004.
 • Rundreiser (formål er at reisende skal få se og oppleve områder, severdigheter etc.) i mva-området som overstiger 24 timer omfattes ikke av mva-fritaket, se mval. § 6-28 (4). Dog vil rundreiser under 24 timer som påbegynnes og avsluttes i utlandet faller inn under fritaket i mval. § 6-28.
 • Persontransport mellom 2 steder i Norge er ikke omfattet av fritaket selv om deler av reisen skjer utenfor mva-området.
 • Brev til utlandet befordret av Posten Norge AS faller ikke under fritaket for mva så fremt det ikke gjelder masseforsendelse av brev til utlandet, se mval. § 6-28 (6) og mval. § 3-1.

Formidling

Formidling (mellommannsvirksomhet av forskjellig art) av varetransport omfattes ikke av fritaket etter mval. § 6-28, og det skal beregnes utgående mva ved formidling av varetransport til eller fra utlandet, se mval. § 3-1.

Unntak

Det foreligger unntak til hovedregelen (listen er ikke uttømmende):

 • Formidling av persontransport er fritatt for mva dersom transporten skjer utenfor mva-området eller direkte til/fra steder utenfor mva-området, se mval. § 6-29.
Stikkord: bil, budbil, budlevering, budtjenester, buss, ferger, flytransport, godstransport, kabotasje, lossetjenester, losseutgifter, luftfartøy, posten, provisjonsinntekt, spedisjon, terminalavgift, tilknytningstransport, tog, trailer, utlandet, varetransport, vognleie, ferje, idrett, bøter, nye, jernbane, lastebil, leasing, omsetning, merverdiavgift, moms

Transport av kjøretøy på fartøy