Kjøp - innenlands varetransport

Kjøp av varetransport i utlandet

Salg og formidling

Salg og formidling til/fra utenfor MVA-området (kabotasje)

Transport av kjøretøy på fartøy

MVA
33 Utgående mva, 12 %
Konto
3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
Kredit

Merverdiavgift

Ved transport av kjøretøy på fartøy (til lands og til vanns) skal det beregnes mva med redusert sats, se mval. § 5-4. Det er et vilkår at kjøretøyet er i bruk som kjøretøy når det tas om bord og settes i land fra fergen.

Stikkord: bilferger, fergetransport, innenlands veisamband, ferje, idrett