Godtgjørelse av hjemmekontorkostnader

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Gjelder de tilfeller der arbeidsgiver dekker kostnadene ved hjemmekontor for en ansatt.

Et hjemmekontor skal være et eget/egne rom i den ansattes hjem som kun brukes i yrkessammenheng av arbeidstaker/arbeidstakers ektefelle. Dersom en ansatt har innredet og bruker et område i f.eks. en stue eller et soverom til hjemmekontor, vil ikke en slik ordning kunne behandles etter reglene for hjemmekontor.

Dekker arbeidsgiver hjemmekontorkostnadene for en ansatt, må det vurderes om dette er leieinntekter eller utgiftsgodtgjørelse.

Lønn

Utgiftsgodtgjørelse

Godtgjørelse til hjemmekontor (kontorgodtgjørelse) i arbeidsforhold behandles etter reglene for utgiftsgodtgjørelse, hvor godtgjørelsen overskuddsberegnes etter nettometoden, jf. sktl. § 5-11 (2) a. Godtgjørelse som ikke gir overskudd vil ikke være skattepliktig, se vilkår og beløpsgrenser nedenfor.

Utgiftsgodtgjørelser kan holdes utenfor ved beregningen av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, dersom arbeidstakeren utarbeider og underskriver en oppgave over størrelsen og arten av den pådratte utgiften, og arbeidsgiveren ikke har grunn til å tro at utbetalingen gir overskudd, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-13 og folketrygdloven § 23-2 (3).

Overstiger godtgjørelsen nedenfor nevnte beløpsbegrensninger, kan arbeidsgiveren splitte beløpet i en trekk- og avgiftsfri del og det overskytende i en trekk- og avgiftspliktig del, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-14.

7-kroners regelen

I henhold til skattebetalingsforskriften § 5-6-15 kan det utbetales utgiftsgodtgjørelse med fast beløp pr time, uke, måned eller år, og som tilsammen ikke overstiger kr syv pr arbeidsdag. Denne utgiftsgodtgjørelse kan arbeidsgiver holde utenfor beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.

Vilkår og beløpsgrenser

Skal arbeidsgiveren utbetale skatte-, trekk- og avgiftsfri kontorgodtgjørelse til arbeidstakeren, kan det ikke utbetales mer enn det arbeidstakeren kan kreve fradrag for på skattefastsettingstidspunktet, se sktbl. § 5-8 tredje ledd og sktl. § 5-11. Se også Skatte-ABC. Følgende vilkår og beløpsgrenser gjelder for fradrag for hjemmekontor:

 • I fritaksbehandlet bolig:
  • Standardfradrag:
   Skattyteren med hjemmekontor i fritaksbehandlet bolig, herunder andelshavers leilighet i boligselskap, gis et standardfradrag for hjemmekontor, jf. takseringsreglene § 1-3-26 (1). Fradraget skal ikke reduseres selv om skattyteren har bodd i huset en del av året eller kun brukt hjemmekontoret en del av året. Se mer i Skatte-ABC
  • Faktiske kostnader:
   Istedenfor standardfradrag kan eieren kreve fradrag for faktiske kostnader knyttet til hjemmekontoret, jf. takseringsreglene § 1-3-26 (2). Se mer i Skatte-ABC.
 • I egen regnskapslignet bolig:
  Det gis fradrag for kostnader etter de vanlige regler for bygninger som regnskapslignes. Se mer i Skatte-ABC.
 • I leiet bolig:
  Det kan gis fradrag for faktisk påløpne kostnader ved å holde hjemmekontor i leiet bolig. Se mer i Skatte-ABC

Det finnes egne regler for hjemmekontor for blant annet kunstnere, se Skatte-ABC

A-melding

Hjemmekontor vs ordinært leieforhold

Betaler arbeidsgiveren arbeidstakeren for disponering av eiendom/kontor må arbeidsgiveren vurdere om utbetalingen er en utgiftsgodtgjørelse for et hjemmekontor eller et vederlag for et ordinært (reelt) leieforhold.

For at det skal foreligge et utleieforhold, må lokalene faktisk brukes til arbeidsgiverens formål. Dette kan skje ved at:

 • arbeidstakeren bruker de utleide lokalene til å arbeide for arbeidsgiveren, enten alene eller sammen med andre, eller til å holde lager for arbeidsgiveren, eller
 • lokalene brukes av arbeidsgiveren uten at arbeidstakeren utøver noen form for bruk.

I et reelt leieforhold vil leietakeren normalt overta full bruksrett til lokalene, uten at utleieren samtidig kan bruke dem. For at det skal foreligge et reelt leieforhold hvor arbeidstakeren bruker lokalene, må denne bruken kunne anses utøvet på vegne av arbeidsgiveren (som er leietaker) og ikke av arbeidstakeren i egenskap av eier av eiendommen.

Her følger noen momenter som taler for at det foreligge et reelt leieforhold, merk at dette ikke er noen uttømmende liste og ingen av momentene er avgjørende alene:

 • Skriftlig leieavtale
 • Ekslusiv disposisjonsrett
 • Egen inngang
 • Eget sanitæranlegg
 • Innreding/driftsmidler i lokalet eies av selskapet
 • Andre ansatte har også tilgang til lokalene
 • Kundemottak i lokalene
 • Vareutlevering fra lokalene
 • Eks. Skilting av lokalene, oppført i telefonkatalogen, på selskapets brevark eller internettsider

For flere momenter se Skatte-ABC

Se Skatte-ABC for mer om redegjørelse av grensen mellom leieinntekt og utgiftsgodtgjørelse. Se også emnet om godtgjørelse for hjemmekontor i Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Det er ikke fradragsrett for godtgjørelse av kostnader til hjemmekontor for en arbeidstaker. Se begrensning i fradragsretten i MVA-håndbokens kapittel om Fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsformål.

Stikkord: 7 kr regel, 7 kroner regel, hjemmekontor, hjemmekontor sats, kontorkompensasjon, merverdiavgift hjemmekontor, sju kroner regel, standardfradraget, vasking, moms, mva, syv, kostand, omkostning