PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Førstegangsinnregning av Goodwill

  Goodwill

  • D1080 Goodwill
  • K1920 Bankinnskudd

  Regnskap

  Goodwill i regnskapet er ensbetydende med kjøpt goodwill i forbindelse med virksomhetskjøp. Kjøpt goodwill representerer differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld på det tidspunkt transaksjonen gjennomføres, se rskl § 5-7. Goodwill i selskapsregnskapet kan oppstå for eksempel ved direkte kjøp av en virksomhets eiendeler og gjeld og ved fusjon. Kjøpt goodwill skal balanseføres som immateriell eiendel.

  Ved kjøpstidspunktet innregnes goodwill i sin helhet og vil deretter bli avskrevet etter forventet levetid, se rskl. § 5-1 og rskl. § 5-3. Se mer om regnskapsmessig behandling av goodwill i «Goodwill».

  Eksempel

  Goodwill er etter et oppkjøp beregnet til å bli NOK 100 000 og føres på følgende måte:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 1080 Goodwill 100 000
  Kredit konto 1920 Bankinnskudd * 100 000

  Stikkord:

  • avskrivning,
  • goodwill,
  • immaterielle eiendeler,
  • konsernfusjon,
  • nedskrivning,
  • trekantfusjon,
  • nedskriving,
  • immaterielle,
  Førstegangsinnregning av Goodwill
  433 1412 104 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan