Problemstillingen

Hvis en innsats fra skattyteren anses å være ytet som ledd i utøvelse av virksomhet, skal inntekten fra innsatsen behandles som virksomhetsinntekt. Hvis innsatsen anses å være ytet utenfor virksomhet, skal inntekten fra innsatsen behandles som arbeidsinntekt. Det er kun fysiske personer som kan ha arbeidsinntekt. Problemstilingen om hvor grensen går, er derfor ikke relevant for selskaper.

Grensen mellom arbeidsinntekt og virksomhetsinntekt har betydning for om oppdragsgiveren har lønnsopplysningsplikt, plikt til å foreta forskuddstrekk og til å betale arbeidsgiveravgift. Se mer om dette i «Lønn og godtgjørelse til arbeidstaker og virksomhetsutøver». Videre har grensen betydning for om det skal beregnes mva på vederlaget og for rett til minstefradrag, tidfestingsreglene, kommunalt skattested, beregningen av personinntekt og trygdeavgift.

Grensen mellom arbeidsinntekt og virksomhetsinntekt skal i utgangspunktet vurderes konkret for hver enkelt rettsregel, men det må antas at grensen er noen lunde lik for de fleste rettsreglene.

Stikkord: anses som lønn, betale privatperson, betaling privatperson, honorar, lønn, privatperson, utbetaling til privatperson, arbeidsvederlag, honnorar, kommandittselskap

Begrepene arbeid og virksomhet

Grensedragningen mellom arbeidsinntekt og virksomhetsinntekt