Generelt

Motorsykkel/fritidsbåt/campingvogn

Hytte/fritidsbolig

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Gjelder i de tilfeller der arbeidsgiveren stiller hytte/fritidsbolig til disposisjon for arbeidstakeren og det ikke er et rimelig velferdstiltak.

Lønn

Stiller arbeidsgiver hytte eller fritidsbolig til disposisjon for ansatte er dette som hovedregel skattepliktig, og fordelen verdsettes med utgangspunkt i markedsleie for tilsvarende hytter, se sktl. § 5-3. Ved en slik verdsettelse må også andre fordeler f.eks. fri strøm og oppvarming, bli hensyntatt, se Skatte-ABC.

Skatteplikt foreligger f.eks. i følgende situasjoner:

  • bruken er i hovedsak forbeholdt bedriftens eiere eller et fåtall ansatte, se UTV 2012/1754
  • visse brukere har fortrinnsrett i særlig attraktive perioder
  • når det er få ansatte i bedriften (færre enn 10 personer)
  • andre grunner som vil gjøre at tiltaket ikke kan anses som rimelig velferdstiltak

Den skattepliktige fordelen er imidlertid ikke trekkpliktig i henhold til skattebetalingsforskriften § 5-6-10 (1) bokstav b, og det skal dermed heller ikke betales arbeidsgiveravgift av naturalytelsen, jf. folketrygdloven § 23-2 (3).

Reisekostnader dekket av arbeidsgiver for å komme til bedriftshytte, er alltid skattepliktig.

Dersom vilkårene for å anse dette som et rimelig velferdstiltak er oppfylt, vil bruken ikke være skattepliktig for de ansatte, se temaet om Firmahytte for ansatte.

A-meldingen

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til drift, vedlikehold eller leie av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov, og løsøre og utstyr til slike eiendommer, se mval. § 8-3 (1) g, herunder bedriftshytter. Dette gjelder også for tidsparter mv. som de ansatte har adgang til å benytte seg av.

Stikkord: hytteleie, fritidsbolig, leasing, hytte, fritidseiendom